XXI Sesja rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 18 września 2020r. (piątek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie  XXI sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grabówka przy ul. Słonecznej i Spokojnej w gminie Mykanów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wierzchowisko w obrębie ulic: Jodłowej, Dębowej, Czereśniowej i Wrzosowej w gminie Mykanów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowno przy ul. Długosza w gminie Mykanów
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dudki przy ul. Bursztynowej i Lubojenka przy ul. Głównej w gminie Mykanów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 183/XVII/2012 Rady Gminy Mykanów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mykanów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Mykanów a Gminą Kruszyna w sprawie przejęcia przez Gminę Mykanów od Gminy Kruszyna zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
 16. Zapytania i wnioski sołtysów.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy Mykanów.

 

Data opublikowania: 12:01, 9 września 2020

Kategorie: Aktualności