XX Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 14 lipca 2020r. (wtorek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie  XX sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w zarząd odcinków dróg zlokalizowanych wzdłuż A1 w obrębie Mykanowa i Lubojenki
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy
 10. Zapytania i wnioski sołtysów.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy Mykanów

Data opublikowania: 11:29, 8 lipca 2020

Kategorie: Aktualności