XVI Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 20 marca 2020r. (piątek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie XVI sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Mykanów na lata 2020-2032”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mykanów na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów
 13. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 14. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 111/XIV/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. dotyczącej przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych
 16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Starym Cykarzewie będącą filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Mykanowie, wchodzącej w skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie.
 17. Zapytania i wnioski sołtysów.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad  XVI sesji Rady Gminy Mykanów.

 

Data opublikowania: 11:52, 13 marca 2020

Kategorie: Aktualności