XLV Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 9 września 2022 r. (piątek) o godz. 10.00  w Sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie XLV sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Uchwała Rady Gminy Mykanów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
 7. Uchwała Rady Gminy Mykanów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2022-2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mykanów
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej 483 w granicach administracyjnych Gminy Mykanów
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wierzchowisku
 13. Zapytania i wnioski sołtysów
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Gminy Mykanów

Data opublikowania: 10:22, 5 września 2022

Kategorie: Aktualności