XLIV sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów zwołuje w  dniu 21 czerwca 2018 r.  (czwartek) o godz. 10.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie   XLIV sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny” – zaprezentowanie stanu wdrażania Strategii rozwoju lokalnego na lata 2016 – 2023
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za rok 2017
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok:

– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
– wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
– opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
– dyskusja.
– podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy uchwały nr 376/XLIII/2018 z dnia 17.05.2018r.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 09:13, 5 czerwca 2018

Kategorie: Aktualności