XLII sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017.1875 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów zwołuje w  dniu 13 kwietnia 2018r  (piątek) o godz. 10.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie   XLII sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art.42 ust.3b Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mykanów
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości : Topolów, Lubojenka, Radostków Kolonia – eksploatacja żwiru.
 13. Zapytania i wnioski sołtysów.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy Mykanów.

 

Data opublikowania: 08:22, 9 kwietnia 2018

Kategorie: Aktualności