XLII Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 10 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 10.00  w Sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie XLII sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mykanów wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok:
  – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
  – wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
  – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
  – dyskusja.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2021 rok Wójtowi Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Koniecpol na zakup symulatora szkoleniowego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2022-2033.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków trwałych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska.
 8. Zapytania i wnioski sołtysów.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 14:27, 3 czerwca 2022

Kategorie: Aktualności