XLI Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017.1875 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów zwołuje w  dniu 9 marca 2018r  (piątek) o godz. 10.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie   XLI sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 349/XXXIX/2017 w sprawie trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mykanów przez  osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Mykanów”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Radostków ul. Słoneczna
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mykanów na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 351/XXXIX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie podziału Gminy Mykanów na obwody głosowania
 13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017r.
 14. Zapytania i wnioski sołtysów.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy Mykanów.

 

Data opublikowania: 12:41, 28 lutego 2018

Kategorie: Aktualności