XL Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017.1875 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów zwołuje w  dniu 18 stycznia 2018r  (czwartek ) o godz. 10.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie   XL sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
 10. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1025S na odcinku Rybna – DW 483 i drogi powiatowej Nr 1059S w miejscowości Mykanów”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 329/XXXVII/2017.
 12. Zapytania i wnioski sołtysów.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy Mykanów.

 

Data opublikowania: 13:33, 8 stycznia 2018

Kategorie: Aktualności