XIX Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 19 czerwca 2020r. (piątek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie  XIX sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mykanów wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za rok 2019
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
  – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
  – wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
  – opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
  – dyskusja.
  – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok Wójtowi Gminy
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Mykanów na rok szkolny 2020/2021
 19. Podjęcie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowno przy ul. Sobieskiego
 20. Zapytania i wnioski sołtysów.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy Mykanów.

 

Data opublikowania: 12:20, 5 czerwca 2020

Kategorie: Aktualności