XIV Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 20 grudnia 2019r. (piątek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie XIV sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 8. Przedstawienie projektu budżetu Gminy na 2020 rok.
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
  2. opinia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  3. dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów  z Organizacjami  Pozarządowymi w 2020 roku
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 dróg gminnych
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji: „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Mykanów”
 16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 349/XXXIX/2017 w sprawie trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mykanów przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
 17. Zapytania i wnioski sołtysów.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy Mykanów.

Klauzula informacyjna RODO

Data opublikowania: 09:15, 9 grudnia 2019

Kategorie: Aktualności