XIII Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 29 listopada 2019r. (piątek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie XIII sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w Statucie Gminy Mykanów
 9. Podjęcie uchwały w prawie uchwalenia miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kolonia Wierzchowisko i Lubojna – I etap
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji: „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Mykanów”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2016-2021
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 14. Zapytania i wnioski sołtysów.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy Mykanów.

Klauzula informacyjna RODO

Data opublikowania: 13:42, 19 listopada 2019

Kategorie: Aktualności