XII Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U z 2001r nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów zwołuje w  dniu 25 maja  2012r  (piątek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie XII sesję Rady Gminy  Mykanów z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy  Mykanów za 2011 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok:
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
  2. wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
  3. opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
  4. dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 107/X.2012 z dnia 20 stycznia 2012r w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Starym Cykarzewie”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedające finansowanie  zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa  wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Wierzchowisko”.
 15. Podjęcie  uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające  finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa  instalacji hybrydowych do zasilania ulicznego gminy Mykanów”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego P. Krzysztofa Kokota uchwałą Nr 108/XI/2012 Rady Gminy Mykanów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia zmian w studium uwarunkowań;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wola Kiedrzyńska ul. Mykanowska.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubojenka, Lubojna, Tylin, Kuźnica Lechowa, Kuźnica Kiedrzyńska i Czarny Las; (ropociąg)
 20.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łochynia przy ul. Akacjowej;
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czarny Las przy ul. Nowej;
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rybna przy ul. Krętej;
 23. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa interesu prawnego P. Zdzisława Dudka
 24. Informacja  Wójta Gminy Mykanów o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach administracyjnych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości i określenie zasad udzielania bonifikaty.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie określenie zasad udzielania bonifikaty.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz  wysokości opłat za przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mykanów.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia terminu zebrania dla wyboru sołtysa w sołectwie  Stary Cykarzew.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 115/XI/2011 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mykanów.
 33. Przedstawienie sprawozdania w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Mykanów.
 34. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 35. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 36. Zamknięcie obrad  XII  sesji Rady Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 08:18, 11 maja 2012

Kategorie: Aktualności