XII Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 21 października 2019r. (poniedziałek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie XII sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stary Cykarzew przy ul. Leśnej, Szkolnej i Zielonej w gminie Mykanów
 14. Zapytania i wnioski sołtysów.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 12:10, 11 października 2019

Kategorie: Aktualności