XI Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U z 2001r nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy w Mykanowie zwołuje w  dniu 30 marca  2012 r  (piątek)  o godz. 10.00  Sesję Rady Gminy wsali  Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie.

XI sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wola Kiedrzyńska ul. Mykanowska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgodny na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli  wymienionych w  art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych diet za udział w pracach Rady Gminy Mykanów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mykanów.
 15. Informacja  z  realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad  XI  sesji Rady Gminy Mykanów.

 

Data opublikowania: 11:13, 21 marca 2012

Kategorie: Aktualności