X Regionalny Rajd Rowerowy

Zapraszamy na X Regionalny Rajd Rowerowy który odbędzie się 17 czerwca 2018 roku o godzinie 9:30 

Szczegóły i regulamin w poście.

 

 

REGULAMIN

X REGIONALNEGO RAJDU ROWEROWEGO

Nowy Kocin 17 czerwca 2018

 

ORGANIZATORZY

Urząd Gminy Mykanów, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie, Rada Sołecka w Nowym Kocinie, Wspólnota Gruntowa Nowy Kocin

KOORDYNATOR RAJDU

Grzegorz Grabara

PATRONAT HONOROWY

Wójt Gminy Mykanów

RAJD MA NA CELU:

– promocję zdrowego stylu życiu i aktywnego spędzania wolnego czasu

– poznanie wartości historycznych i przyrodniczo – krajobrazowych okolicy

– aktywizację i integrację mieszkańców Gminy Mykanów

RAJD ODBĘDZIE SIĘ 17 CZERWCA 2018r. (niedziela)

Zbiórka i rejestracja uczestników na placu przy Domu Ludowym w Nowym Kocinie o godz. 9³º

Trasa rajdu (ok. 40 km): Nowy Kocin, Stary Kocin, Cykarzew, Zasmole, Stary i Nowy Broniszew, Jamno, Grabówka Cykarzewska, Cykarzew, Mykanów, Lubojenka, Radostków, Kuźnica Lechowa, Nowa Rybna, Rybna.

Zakończenie rajdu – plac przy Domu Ludowym w Nowym Kocinie około godz. 14ºº

Po zakończeniu rajdu przewidziany jest poczęstunek z grilla i losowanie nagród.

Nagroda główna: ROWER TURYSTYCZNY

WARUNKI UCZESTNICTWA

W rajdzie mogą brać udział osoby indywidualne bez względu na wiek. Osoby nieletnie wyłącznie pod opieką dorosłych. Obowiązkiem uczestników jest podporządkowanie się ustaleniom niniejszego regulaminu, a w szczególności:

– z uwagi na konieczność ubezpieczenia uczestników rajdu do dnia 15 czerwca należy dokonać wcześniejszej rejestracji i opłacić wpisowe

– punktualne przybycie na miejsce startu

– samodzielne przebycie całej zadeklarowanej trasy

– przestrzeganie zasad kultury, współżycia społecznego, ochrony przyrody, przepisów ruchu drogowego oraz przeciwpożarowych w terenach leśnych.

Uczestnicy rajdu są zobowiązani: opłacić wpisowe w wysokości 10 zł dorosli, 5 zł młodzież w wieku od 12 do 18 lat, dzieci do 12 roku życia bezpłatnie. Osoby zapisujące się na rajd po 15 czerwca lub nie wnoszące opłaty wpisowej nie będą objęte ubezpieczeniem.

Organizatorzy rajdu zapewniają: ubezpieczenie, poczęstunek, wodę mineralną, okolicznościową plakietkę.

Zapisy na rajd prowadzą:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie w godzinach od  8ºº do 20ºº, tel. 34 374 00 42

Edyta Caban – sklep spożywczy Nowy Kocin, tel. 730 006 132

Grzegorz Grabara – Sołtys Nowego Kocina

Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać ubiór odpowiedni do pogody, prowiant na czas rajdu i sprawny rower. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na włąsną odpowiedzialność oraz ponoszą konsekwencję prawne i materialne za wyrządzone przez siebie szkody podczas trwania imprezy.

UWAGA! Rajd odbędzię się bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku niestawienia się na starcie wpisowe nie będzie zwracane. 

 

 

 

Biorąc udział w Rajdzie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

swoich / podopiecznego, przez Administratora Danych: Wójta Gminy Mykanów

z siedzibą : Urząd Gminy w Mykanowie , ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów;

do celów realizacji rajdu.

Uczestnik Rajdu podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą

oraz oświadcza iż zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich/ podopiecznego danych i prawie ich sprostowania.

Udział w rajdzie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika zarejestrowanego w dowolnej formie na wszelakich nośnikach w publikacjach, w prasie oraz w Internecie, jak również w przygotowanych przez organizatorów rajdu akcjach i materiałach promocyjnych, zgodnie z ustawą z dn. 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2  ogólnego rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia  2016 r.  informuję , że:

  1. Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Mykanowie  jest Wójt Gminy Mykanów z siedzibą:

   Urząd Gminy Mykanów Samorządowa 1, 42-233 Mykanów

  1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pan Michał Krzysiński. – /34/ 3288019  lub e- mail :       krzysinski@mykanow.pl
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie  publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia.
  5. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do  przenoszenia danych wyłącznie na zasadach określonych ww. Rozporządzeniu.
  6. Istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  , gdy uzasadnione jest, że  dane przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych  osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r.

Data opublikowania: 09:40, 6 czerwca 2018

Kategorie: Aktualności