Wyniki konsultacji społecznych

W dniach od 13  do  26 stycznia 2015 r. przeprowadzono konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.2 i 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mykanów.

 

 

Konsultacje dotyczyły: projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Mykanów, projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za   gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

Wójt Gminy Mykanów  informuje , że w wyniku konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi od organizacji pozarządowych.  Wpłynęło natomiast 9 wnioski od mieszkańców.

Zgłoszone wnioski dotyczyły:

– zmniejszenie wielkości pojemników na zmieszane odpady komunalne,
– wymiany worków na pojemniki na odpady segregowane,
– zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji,
– częstotliwości wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i z  nieruchomości niezamieszkałych,
– odpowiedzialności za stan techniczny pojemników i uszkodzenia pojemników,
– wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
– spalania na powierzchni ziemi odpadów biodegradowalnych

 

1. Zapisy zawarte w projekcie regulaminu utrzymania czystości porządku  na terenie Gminy Mykanów dotyczące wielkości pojemników, częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, zbierania odpadów komunalnych w worki, częstotliwości  odbioru odpadów wielkogabarytowych  są zgodne z zapisami ustawy z dnia 13 września 1966r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie.

2.  Odpowiedzialność za stan techniczny pojemników i uszkodzenia pojemników reguluje umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  czyli gminą.

3.  Wielkość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika ze znacznego wzrostu cen usług świadczonych przez Firmy wywozowe. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami powinien się bilansować. Opłaty wnoszone przez mieszkańców powinny w 100% pokryć wszystkie wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Ponieważ aktualne stawki  nie pokrywały kosztów i Gmina musiała dopłacać z budżetu  podniesienie wysokości stawki było konieczne.

4.   Zakaz spalania odpadów biodegradowalnych  na powierzchni ziemi reguluje ar. 31 ust.7  ustawy o odpadach.

 

Projekty uchwał zostały  przekazane  pod obrady na najbliższej Sesji  Rady Gminy Mykanów.

 

 

 

Data opublikowania: 10:30, 3 lutego 2015

Kategorie: Aktualności