Wydobywaj legalnie!

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2023r., poz. 633 ze zm.) możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie: będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych, nie przekroczy 10 m3 w roku kalendarzowym i nie naruszy przeznaczenia nieruchomości. Warunkiem legalności takiej działalności jest jej zgłoszenie z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie do Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Każda inna działalność wydobywcza wymaga uzyskania koncesji starosty, marszałka lub ministra właściwego do spraw środowiska. Prowadzenie działalności bez wymaganej koncesji albo zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych podlega sankcjom zgodnie z art. 140 ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Ulotka informacyjna-1

Wzór zawiadomienia

Data opublikowania: 11:18, 28 marca 2024

Kategorie: Aktualności