Wybory do Izb Rolniczych

W dniu 31 maja 2015 roku odbędą się wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Izba Rolnicza to instytucja samorządu rolniczego, reprezentująca interesy rolników, producentów rolnych oraz osób prowadzących gospodarstwa rolne. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

 

W gminie Mykanów wybiera się dwóch członków tej rady ( okręg dwumandatowy). W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona rada powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa izby wybiera, ze swego składu, po dwóch delegatów do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.

Urząd Gminy sporządził spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, który był udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie przez okres 5-ciu roboczych dni, tj. w dniach od 18.05.2015 r. do 22.05.2015 r. Każdy rolnik mógł sprawdzić czy został w nim ujęty. W dniu wyborów 31 maja 2015 roku, na terenie gminy czynny będzie jeden lokal wyborczy, który mieścił się będzie w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie, ul. Samorządowa 1 (Biuro Obsługi Interesanta, bud. A – niski parter).
Lokal wyborczy czynny będzie w godzinach od 8.00 do 18.00.

————————————————————————————————————————
W Polsce izby rolnicze powstały na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych i tworzą samorząd rolniczy. Ustawa zastrzega, że izby mają wyłączne prawo do posługiwania się nazwą „izba rolnicza”. Żaden inny podmiot nie może jej używać. Nadzór nad izbami rolniczymi w zakresie zgodności z prawem wykonują odpowiedni wojewodowie. Na poziomie krajowym wszystkie izby tworzą Krajową Radę Izb Rolniczych. Rada posiada osobowość prawną, a w jej skład wchodzą prezesi izb rolniczych i po jednym delegacie z każdej izby.

Rada reprezentuje samorząd rolniczy przed sejmem, senatem i administracją rządową, która ma obowiązek zasięgać opinii Rady o projektach ustaw i rozporządzeń dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynku rolnego. Ponadto opiniuje ona założenia polityki rolnej oraz wszelkie projekty aktów prawa dotyczące rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
Śląska Izba Rolnicza od kilku lat realizuje program dofinansowania wapnowania regeneracyjnego gleb w województwie śląskim, z którego skorzystało bardzo wielu rolników, także z terenu naszej gminy. Prowadzi też aktywne działania w zakresie pomocy w sprawach szkód łowieckich oraz w wielu innych sprawach nurtujących rolników, a także organizuje szkolenia oraz wyjazdy studyjne.

Głównym źródłem dochodu izb rolniczych jest odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

 

 

 

Data opublikowania: 06:26, 26 maja 2015

Kategorie: Aktualności