Wójt Gminy Mykanów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy!

Wójt Gminy Mykanów
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :
Inspektor ds. gospodarki komunalnej i inwestycji gminnych
w wymiarze 1 etatu

1.Wymagania niezbędne :
• obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
• brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie : kierunek – budownictwo i udowodniony co najmniej 3-letni staż pracy,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
2.Preferencje dodatkowe :
• obsługa komputera w zakresie oprogramowania biurowego,
• prawo jazdy kategorii B,
• wykazane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządowych lub innych publicznych,
• uprawnienia w zakresie sprawowania funkcji nadzorczych w budownictwie.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
• udział w gospodarowaniu , remontach i bieżącym utrzymaniu budynków, stanowiących mienie gminne,
• prowadzenie i aktualizacja książek obiektów budowlanych,
• sprawy związane z projektowaniem i budową urządzeń energetycznych, sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych,
• współpraca z wykonawcami i służbami nadzorującymi realizację inwestycji gminnych,
• w zależności od potrzeb pełnienie nadzoru nad inwestycjami i remontami obiektów gminnych,
• przygotowywanie dokumentów do przetargów (specyfikacje techniczne, zakresy prac, kosztorysy); udział w komisjach przetargowych i realizacji zamówień publicznych.
4.Warunki pracy na stanowisku :
• praca na pełny etat z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Mykanowie – ul. Samorządowa 1, pokój na I piętrze (bez windy)
• praca w terenie – stosownie do potrzeb – dojazd własnym środkiem transportu.
5.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił 6%.
6. Wymagane dokumenty :
• życiorys CV,
• list motywacyjny,
• dokument potwierdzający wykształcenie (kopia dyplomu, ewentualnie dyplomów ukończenia studiów, zgodnie z wymaganiami z pkt.1),
• dokumenty potwierdzające staż pracy (kopia świadectwa lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu),
• dokumenty potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, predyspozycje, itp.,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie – Biuro Obsługi Interesanta lub przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem :
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy : Inspektor ds. gospodarki komunalnej i inwestycji gminnych w wymiarze 1 etatu” w terminie do 10.11.2021r.
Dokumenty w wyżej wymienionym terminie mogą być przyjęte drogą elektroniczną pod warunkiem, że będą opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami )”.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy
w Mykanowie stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.
UWAGA :
Kandydaci, którzy spełnią niezbędne wymagania formalne przystąpią do drugiego etapu naboru tj. testu kwalifikacyjnego z zakresu znajomości
ustaw :
1. o samorządzie gminnym
2. prawo budowlane
a w przypadku pozytywnego wyniku tj. uzyskania co najmniej 50% sumy punktów możliwych do uzyskania będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną .
Wójt
mgr inż. Dariusz Pomada

Data opublikowania: 10:51, 27 października 2021

Kategorie: Aktualności