Wakacyjny Konkurs Fotograficzny „Dziecko to skarb- nie powierzam ciężkich prac”

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Częstochowie reprezentowany przez dyrektora Piotra Dobosza zaprasza wszystkich zainteresowanych Rolników do udziału w Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym „Dziecko to skarb – nie powierzam ciężkich prac”.

 

Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, rolników oraz domowników żyjących w gospodarstwie rolnym, obejmujących zakres działania OR KRUS
w Częstochowie.

Główną ideą akcji prewencyjnej jest promowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.

Dyrektor Piotr Dobosz, poprzez aktywne podejmowanie kolejnych działań prewencyjnych w formie Konkusu Fotograficznego zwraca szczególną uwagę na zagrożenia związane z pracą rolniczą oraz zachęca do podnoszenia wiedzy na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na możliwości kreatywnego i bezpiecznego spędzania wakacji z dziećmi w gospodarstwie rolnym, zacieśniania rodzinnych więzi i odnajdywanie pasji w trudach codziennych obowiązków.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia w dobrej rozdzielczości i jakości, obrazującego w jaki sposób dzieci i dorośli mogą bezpiecznie, a zarazem pomysłowo spędzać czas w gospodarstwie rolnym podczas wakacji.

 

Kreatywny Rolniku, jeśli lubisz ciekawe wyzwania:

 1. Pokaż dziecku jak można spędzać wakacje w gospodarstwie,

 2. zrób oryginalne i twórcze zdjęcie,

 3. wyślij do nas…

 4. i wygraj atrakcyjne nagrody!

Na zgłoszenia czekamy do 04 września 2020 r.

Regulamin konkursu oraz wszelkie informacje:

Roksana Kmiecik: roksana.kmiecik@krus.gov.pl; 34 378 85 19.

 

Regulamin konkursu

§ 1
Temat i cel konkursu

 1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Dziecko to skarb – nie powierzam ciężkich prac”.

 2. Cele Konkursu:

– popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat;

– upowszechnianie zasad bezpiecznej pracy i życia w gospodarstwie rolnym;

– zwrócenie uwagi na możliwości kreatywnego i bezpiecznego spędzania wakacji
z dziećmi w gospodarstwie rolnym;

– przekazywanie pasji związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego dzieciom,
a także zacieśnianie więzi rodzinnych rolników z dziećmi.

 

§ 2
Organizator konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Oddział Regionalny w Częstochowie ul. Korczaka 5.

 

§ 3
Zasady Konkursu

 1. Informacje o konkursie dostępne są w siedzibie OR KRUS w Częstochowie
  oraz w podległych Placówkach Terenowych.

 2. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie – rolnicy oraz domownicy żyjący
  w gospodarstwie rolnym z terenu działania OR KRUS w Częstochowie.

 3. Konkurs trwa od 22.06.2020 r. do 04.09.2020 r.

 4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia w dobrej rozdzielczości i jakości pozwalającej na odczyt i ocenę, obrazującego w jaki sposób dzieci i dorośli mogą bezpiecznie i kreatywnie spędzać czas w gospodarstwie rolnym podczas wakacji.

 5. Wykonane zdjęcie, zapisane w formacie .jpg lub .png wraz z opisem (imię i nazwisko autora, data, krótki opis należy przesłać na adres e-mail: roksana.kmiecik@krus.gov.pl, w tytule wiadomości wpisać „Wakacyjny Konkurs Fotograficzny”.

 6. Do wiadomości e-mail należy dołączyć skan podpisanego własnoręcznie formularza, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest także dołączenie skanów podpisanych zgód
  na wykorzystanie wizerunku osób i dzieci znajdujących się na zdjęciu
  (załącznik nr 2 i 3).

 7. Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli organizatorów powołana zgodnie z zał. Nr 1 do Komunikatu nr 10 z dn. 16.06.2020 r. Dyrektora OR KRUS
  w Częstochowie w sprawie powołania Komisji Konkursowych Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie do realizacji działań prewencyjnych wyłoni 3 zwycięzców.

 8. Postanowienia i werdykty Komisji są ostateczne.

 9. Ogłoszenie wyników nastąpi po dniu 15 września 2020 r., a laureaci o zwycięstwie
  i sposobie odbioru nagród zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

§ 4
Nagrody

 1. Nagrody w Konkursie:

I miejsce: Podkaszarka elektryczna i planszowa gra rodzinna (nagrody o łącznej wartości 400 zł)

II miejsce: Zestaw narzędzi i planszowa gra rodzinna (nagrody o łącznej wartości
300 zł)

III miejsce: Nożyce do gałęzi i planszowa gra rodzinna (nagrody o łącznej wartości 200 zł)

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

  1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie
   przy al. Niepodległości 190, kod pocztowy 00-608, którą zgodnie z art. 59
   ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy.

  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (e-mail) – iod@krus.gov.pl.

  3. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z art. 63 Ustawy o Ubezpieczeniu Społecznym Rolników, tj. prowadzenia działalności na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym, np. organizowania konkursów, szkoleń, pokazów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a
   i lit. h ww. rozporządzenia.

  4. Odbiorcą danych osobowych uczestnika konkursu będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty świadczące usługi na rzecz KRUS.

  5. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres realizacji zadań związanych z prowadzeniem przez Kasę działalności prewencyjnej na rzecz zmniejszania liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.

  6. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  8. Podanie przez uczestnika konkursu jest dobrowolne i pomocne
   do prowadzenia działalności prewencyjnej.

  9. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także przetwarzane w celach statystycznych.

 3. Organizator nie zwraca dostarczonych prac konkursowych. Z chwila zgłoszenia danej fotografii do konkursu, na Organizatora, tj. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przechodzą nieodpłatnie własność pracy oraz przysługujące uczestnikowi autorskie prawa majątkowe do tej pracy, nieograniczone czasowo
  i terytorialnie, na następujących polach eksploatacji: prawo do korzystania z pracy
  na własny użytek, udostępnienia osobom trzecim, utrwalania, trwałego
  lub czasowego zwielokrotnienia, wprowadzenia do pamięci komputera, publikowania. Organizator jest też uprawniony do wykonywania w imieniu uczestnika osobistych praw autorskich do zgłoszonej pracy.

 4. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne
  z prawem, posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw innych osób.

 5. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest podpisanie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
  5.1. Każda osoba, widoczna na fotografii także musi podpisać zgodę
  na przetwarzanie danych osobowych i przetwarzanie wizerunku,

5.2. Jeśli widoczna osoba jest niepełnoletnia zgodę musi podpisać rodzic lub opiekun prawny.

 1. Regulamin konkursu dostępny w siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS
  w Częstochowie, ul. Korczaka 5.

plakat konkurs fotograficzny

 

 

Data opublikowania: 13:16, 16 lipca 2020

Kategorie: Aktualności