VIII Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów zwołuje w  dniu 25 czerwca 2019r. (wtorek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie VIII sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mykanów wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za rok 2018
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
  – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
  – wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
  – opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
  – dyskusja.
  – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok Wójtowi Gminy
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Mykanów
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 203/XX/2009 Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grabówka przy ul. Słonecznej i Spokojnej  w gminie  Mykanów
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji fili Gminnej Biblioteki Publicznej w Mykanowie zlokalizowanej w Starym Cykarzewie
 7. Zapytania i wnioski sołtysów.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 21:24, 11 czerwca 2019

Kategorie: Aktualności