VI Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j.Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów zwołuje w  dniu 9 kwietnia 2019r. (wtorek) o godz. 10.00  w sali   Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie VI sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31/V/2019 z dnia 8 marca 2019 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mykanów”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stary Cykarzew i Wola Kiedrzyńska w gminie Mykanów
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mykanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Mykanów
 14. Zapytania i wnioski sołtysów.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy Mykanów.

 

Data opublikowania: 12:40, 28 marca 2019

Kategorie: Aktualności