V Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów zwołuje w  dniu 8 marca 2019r (piątek) o godz. 10.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie (sala na I piętrze)  V sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
 10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Starym Cykarzewie będącą filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Mykanowie, wchodzącej w skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie oraz dokonania zmian w Statucie Gminnego ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Mykanów w roku 2019”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stary Cykarzew przy ul. Leśnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XLVI/2018 z dnia 20 września 2018r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów”, dla terenu położonego w obrębie Czarny Las i Kuźnica Kiedrzyńska.  
 14. Zapytania i wnioski sołtysów.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy Mykanów.

 

 

Data opublikowania: 09:44, 26 lutego 2019

Kategorie: Aktualności