Uwaga! Zmiana nazw ulic

Dnia 2 września 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu  lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Organ jednostki samorządu terytorialnego, jakim jest Gmina,  ma obowiązek zmienić w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój.

 

Nowa nazwa ulicy została zainicjowana przez mieszkańców wsi na zebraniach wiejskich, które odbyły się w dniach 17.11.2016 roku oraz 22.02.2017 roku.

Wobec powyższego Rada Gminy wykonując obowiązek ustawowy i zgodnie z uchwałą zebrań wiejskich  postanowiła, że:

–  dotychczasową nazwę ulicy Armii Ludowej w miejscowości Borowno Kolonia zastępuje się nazwą : ulica KLONOWA, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mykanów  268/XXIX/2017 z dnia 28.03.2017 roku,

– dotychczasową nazwę ulicy Generała Karola Świerczewskiego w miejscowości Borowno  zastępuje się nazwą : ulica JANA DŁUGOSZA zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mykanów  267/XXIX/2017 z dnia 28.03.2017 roku,

Numery porządkowe nieruchomości pozostają bez zmian.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego ( Dz. U. z 2016 r. poz.744)

 

Art. 5. 1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Wobec powyższego wszystkie dokumenty z poprzednią nazwą ulicy są nadal ważne i można się nimi posługiwać do daty ważności podanej na dokumencie i dopiero wtedy należy je wymienić. Oczywiście można to uczynić wcześniej BEZ OPŁAT.

 

W związku z powyższym mieszkańcy wymienionej ulicy, którzy chcą uporządkować swoje dokumenty i posługiwać się aktualną nazwą mogą podjąć następujące czynności:

 1. Urząd Skarbowy w Częstochowie- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej mogą dokonać zmiany przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy składaniu dowolnego zeznania podatkowego za rok 2017 podając nową nazwę ulicy. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 – Osobiście lub pocztą elektroniczną – BEZ OPŁAT.
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS Oddział w Częstochowie, ul Dąbrowskiego 43/45 3 – Osobiście lub pocztą elektroniczną – BEZ OPŁAT.
 3. Dostawca energii elektrycznej – osoby będące klientami np. Tauron, mogą dokonać zmiany danych adresowych na wniosku „Wniosek o zawarcie/zmianę warunków umowy kompleksowej”, który jest do pobrania na stronie internetowej tauron.pl – Osobiście lub pocztą elektroniczną – BEZ OPŁAT.
 4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie – osoby będące klientami PWiK mogą dokonać zmiany danych adresowych na wniosku w siedzibie firmy Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20 –   Osobiście lub pocztą elektroniczną – BEZ OPŁAT.
 5. Dostawca gazu ziemnego -PGNiG- osoby będące klientami mogą dokonać zmiany danych adresowych na wniosku – Osobiście lub pocztą elektroniczną – BEZ OPŁAT.
 6. Banki – należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście lub poprzez bankowość elektroniczną – BEZ OPŁAT.
 7. Dowody osobiste – posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od petenta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy. Wymiana dowodu dokonywana jest BEZ OPŁAT.
 8. Paszporty – zmiana nazwy ulicy nie wpływa również na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268 z późn. zm.) paszport nie zawiera adresu właściciela. BEZ OPŁAT.
 9. Dowody rejestracyjne i prawa jazdy – wymianę dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy w przypadku zmiany nazwy ulicy regulują ustawa z 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z późn. zm.), a konkretnie jej art. 79b (w odniesieniu do dowodów rejestracyjnych pojazdów) oraz ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016, poz.627 z późn. zm.) w art. 18a. Zgodnie z wymienionymi przepisami w sytuacji, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz prawa jazdy spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tego dokumentu. Wójt Gminy Mykanów wystosował odpowiednie pismo do Starosty Częstochowskiego z prośbą o podjęcie stosownej uchwały. W chwili obecnej, opłata za wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego wynosi 68,50 zł natomiast prawa jazdy 100,50 zł. Po uchwale Rady Powiatu – BEZ OPŁAT.
 10. Oprócz kosztów związanych z koniecznością wymiany dowodów rejestracyjnych lub praw jazdy mieszkańcy ulicy mogą ponieść również koszty związane z wyrobieniem zdjęć do prawa jazdy (około 30 zł), zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam. Gmina nie może zrekompensować tych kosztów.
 11. Zmiana w księdze wieczystej (przy ewentualnym dokonywaniu czynności notarialnych lub sądowych) – można również złożyć wniosek o zmianę w Sądzie Rejonowym w Częstochowie- BEZ OPŁAT (zgodnie z art. 2 ust.1 w/w ustawy).
 12. Gmina poniesie koszty wykonania i umieszczania nowych tabliczek informacyjnych z nowymi nazwami ulic oraz wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej.

Data opublikowania: 08:57, 12 czerwca 2017

Kategorie: Aktualności