Uwaga! Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przekształcenie będzie odpłatne. Osoby fizyczne, które z mocy prawa stały się właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość opłaty za przekształcenie zostanie ustalona według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. Możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które Wójt Gminy Mykanów przekaże do sądu do prowadzenia księgi wieczystej oraz do Starostwa Powiatowego w celu aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.  Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

Ustawa dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy w Mykanowie oraz pod numerem telefonu 34 3288 019 wew. 37,
email: geodezja@mykanow.pl

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 08:57, 15 stycznia 2019

Kategorie: Aktualności