Termomodernizacja budynków OSP w Gminie Mykanów

EFRR kolor poziom

 

TYTUŁ PROJEKTU

Zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej subregionu Północnego – Gmina Mykanów

NUMER WNIOSKU

WND-RPSL.04.03.02-24-03E4/16

 

NUMER NABORU

RPSL.04.03.02-IZ.01-24-046/16

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN]

3 293 872,09

WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]

2 653 612,26

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN]

1 893 744,26

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

2015-09-09   –   2018-09-30

 

Opis i cele projektu

W wyniku projektu poddano termomodernizacji 6 obiektów użyteczności publicznej w gminie Mykanów. W tym budynków OSP w Czarnym Lesie, Borownie, Lubojnie, Starym Broniszewie, Starym Cykarzewie i Świetlicy Wiejskiej w Kokawie. Rezultatem realizacji projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie ich negatywnego wpływu na stan powietrza na terenie gminy. Budynki te wznoszone były w różnych okresach, budowane były za pomocą technologii powodujących wysoką energochłonność. Infrastruktura ta nie dorównywała standardom jakie oferują innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające straty, a tym samym i zapotrzebowanie na energię w budynkach.

Beneficjent, przy stanie infrastruktury sprzed termomodernizacji, nie był w stanie uzyskać lepszego efektu oszczędności energii cieplnej. Najbardziej skutecznymi działaniami w obszarze poprawy efektywności energetycznej okazała się głęboka modernizacja energetyczna budynku oparta m.in. na wykonaniu prac termomodernizacyjnych oraz wymianie/modernizacji źródła ciepła. W wyniku wsparcia efektywności energetycznej, nastąpiło również obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej. Ponadto, ww. inwestycja przyczyniła się do poprawy jakości powietrza w Subregionie w wyniku ograniczenia emisji do atmosfery m.in. CO2 i w niewielkim stopniu pyłów PM10.

Gmina wiejska Mykanów zlokalizowana jest w północnej części woj. śląskiego, w pow. częstochowskim, w sąsiedztwie Aglomeracji Częstochowskiej (Bezpośrednie Otoczenie Funkcjonalne). Ze Strategii Rozwoju Subregionu Północnego wynika, że największe zagrożenie emisją PM10 występuje na terenie Aglomeracji Częstochowskiej (Częstochowa, Konopiska, Poczesna, Rędziny, Mykanów) oraz na obszarze Kłobucka. Istotnym źródłem zanieczyszczeń dla całego Subregionu jest emisja komunikacyjna (Częstochowa 19%, pow. częstochowski 17%, myszkowski 14% emisji).

W roku 2014 w gminie zużyto ogółem 12 236 MWh energii elektrycznej, co odpowiada emisji wynoszącej 14 574 Mg CO2. Całkowita emisja CO2 w 2014 w gminie wyniosła 107 358 Mg CO2. Opracowany w 2015 roku Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, zobowiązał gminę do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wdrażanie kompleksowych działań. Wśród ośmiu przyjętych zadań inwestycyjnych, znalazły się przedsięwzięcia  z zakresu  termomodernizacji.

Realizacja Programu pozwoliła na ograniczenie emisji w szacowanej wielkości 1 231,93 ton CO2 rocznie. Biorąc pod uwagę wysokie koszty pozyskania energii, jak również fakt negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzania energii ze źródeł nieodnawialnych. Beneficjent sukcesywnie podejmuje wyzwania dotyczące  zwiększenia efektywności energetycznej obiektów. Projekt wpisuje się w cele RPO WSL 2014–2020, D 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Przedsięwzięcie realizuje priorytet inwestycyjny 4c wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym; Cel szczegółowy: zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Inwestycja przyczyniała się zarówno do poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym, jak również stanowi odpowiedź na zdiagnozowane zanieczyszczenia powietrza w mieście. Podstawowy cel to osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, zgodnie z Programem ochrony powietrza dla terenu woj. śląskiego. W celu działania na rzecz efektywności energetycznej i wykorzystania energii z OZE działania realizowane są w ramach wiązki projektów „Bezpieczeństwo energetyczne” w ramach Strategii RIT Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Realizacja powyższych założeń przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Umowy Partnerstwa, jakim jest Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Realizacja tego i podobnych przedsięwzięć w sąsiednich gminach przyczynia się do osiągnięcia na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wysokiej jakości środowiska naturalnego, tworzącego warunki do zdrowego życia i realizującego zasady zrównoważonego rozwoju.

Stan obiektów użyteczności publicznej przed realizacją projektu:

 

Stan obiektów użyteczności publicznej po realizacją projektu: