Szkolenie dla rolników – relacja z przebiegu.

W dniu 4 grudnia 2019 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie odbyło się szkolenie dla rolników zorganizowane przez Urząd Gminy w Mykanowie oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Tematyka szkolenia, w którym uczestniczyło ponad 40 rolników była bardzo szeroka i obejmowała cztery bloki tematyczne.

Pani Monika Soluch z  Okręgowej  Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach omówiła sprawy związane z wapnowaniem gleb, a w szczególności  zasady pobierania próbek glebowych z gruntów rolnych w celu określenia poziomu zakwaszenia gleb (odczyn pH) oraz jej zasobności w podstawowe makroelementy tj. fosfor, potas i magnez. Następnie poinformowała o możliwościach pozyskania dotacji do zakupu wapna nawozowego w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich  wapnowanie” .

Drugim tematem  były zagadnienia związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Aktualne przepisy prawne, tym konsekwencje niespełniania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia przedstawił Adam Wochal, insp. ds. rolnictwa i rozwoju Urzędu Gminy w Mykanowie. Poinformowano uczestników, że rolnik który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany jest do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha i jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Omówiono również system wspierania ubezpieczeń rolniczych środkami publicznymi.

Kolejny temat szkolenia – procedury szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej  został omówiony przez Panią Olgę Susek, pracownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Uczestnicy dowiedzieli się m.in.  jakie zjawiska są uznawane za klęskę w rolnictwie, oraz w jakiej formie zgłosić wystąpienie klęski do Urzędu Gminy.  Dużo emocji budziła wśród rolników procedura dotycząca szacowania szkód spowodowanych przez suszę. W związku z powyższym zapoznano uczestników z  Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez IUNG PIB w Puławach  oraz z formami pomocy dla poszkodowanych rolników.

Tematem zamykającym szkolenie było bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym, a w szczególności  prowadzonej akcji prewencyjnej „Upadek to nie przypadek” oraz  „Nie daj się wkręcić”. Pani Aneta Szwej z  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Cz-wie, omówiła zagrożenia występujące w rolniczym środowisku pracy oraz sposoby ich zapobiegania.

Obecni na szkoleniu zostali zapoznani z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi trybu zgłaszania wypadków i rolniczych chorób zawodowych oraz zasadami korzystania z rehabilitacji leczniczej realizowanej przez KRUS. Następnie przeprowadzono konkurs wiedzy nt BHP w rolnictwie indywidualnym oraz zostały wręczone nagrody ufundowane przez OR KRUS Częstochowa. Wszyscy uczestnicy szkolenia  otrzymali również broszury, ulotki prewencyjne oraz  kalendarze na 2020r.

Na zakończenie szkolenia Adam Wochal insp. d/s rolnictwa i rozwoju poinformował zebranych o planowanym zbiorowym wyjeździe rolników na Targi AGROTECH w Kielcach w dniu 14 marca 2020 roku, oraz przypomniał o przypadającym na miesiąc luty przyszłego roku terminie składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze dla producentów rolnych.

Szkolenie organizowane było we współpracy z członkami Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej. Od 28 lipca br. funkcje tę pełnią Piotr Merc z Radostkowa oraz Dariusz Grobelak  ze Starego Kocina. Uczestnicy wspólnie uznali potrzebę zorganizowania kolejnego szkolenia i zaproponowali aby jednym z tematów była problematyka szacowania szkód łowickich.

Wstępnie uzgodniono, że spotkanie takie odbędzie się w końcu lutego 2020 roku.

Opracował: Adam Wochal

Data opublikowania: 12:03, 10 grudnia 2019

Kategorie: Aktualności