Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2014