Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za 2016 rok”