Spisz się internetowo! Powszechny Spis Rolny

Najbliższy Powszechny Spis Rolny
przeprowadzony będzie w całej Polsce
od 1 września do 30 listopada 2020 r. Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych
poprzez:
• samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego
(spisrolny.gov.pl),
• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym
przez rachmistrza telefonicznego,
• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym
przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
• osób prawnych,
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej 

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej
gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach
o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności
użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych
gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni
nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia
zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju
budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne
użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz
pracowników najemnych.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl

plakat spis rolny

 

Data opublikowania: 10:44, 22 lipca 2020

Kategorie: Aktualności