Sesja budżetowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy w Mykanowie zwołuje w  dniu 27 stycznia  2015r (wtorek)  o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie  V sesję Rady Gminy  Mykanów. Zasadniczym punktem sesji będzie uchwalenie budżetu Gminy Mykanów na rok 2015.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia  zebrań wyborczych w sołectwach.
 14. Przyjęcie planu pracy Komisji rewizyjnej na 2015 rok.
 15. Zapytania i wnioski sołtysów.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad  V sesji Rady Gminy Mykanów.

 

 

Data opublikowania: 09:45, 12 stycznia 2015

Kategorie: Aktualności