Rusza kolejna edycja konkursu „Pracodawca Jutra”

17 kwietnia wystartowała siódma edycja „Pracodawcy Jutra”. Konkurs Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany jest do przedsiębiorców oraz instytucji
edukacyjnych współpracujących z przedsiębiorcami, kt
órzy realizowali inicjatywy
edukacyjne w obszarze rozwoju pracowników lub propagowania idei edukacyjnych.
Laureatów tegorocznego konkursu poznamy w październiku.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, kt
óre realizują modelowe
inicjatywy edukacyjne1 z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Jaki jest cel takich
inicjatyw? Mają one pobudzać świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w
działania na rzecz rozwoju edukacji, rozwoju usług edukacyjnych, które umożliwią nabycie,
uzupełnienie lub aktualizację kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

Ważnym aspektem konkursu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania ludźmi w
organizacjach oraz tworzenia przyjaznego środowiska pracy, kształtowanego technologią,
innowacjami oraz potrzebami zr
ównoważonego rozwoju. Laureaci konkursu to świetny
przykład podmiotów, które przyczyniają się do zwiększenia wiedzy, podniesienia
kompetencji lub umiejętności adresat
ów inicjatyw edukacyjnych.
Tegoroczna edycja konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie
obejmowała dwie główne kategorie: „Rozwój Pracownika” oraz „Ambasador Edukacji”. W
ramach każdej z nich wyróżnione zostaną inicjatywy w segmencie mikro i mały
przedsiębiorca, a także w segmencie średni i duży przedsiębiorca.

Zgłoszenia konkursowe

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy lub instytucje edukacyjne wsp
ólnie z
przedsiębiorcą, kt
órzy realizowali inicjatywy edukacyjne skierowane do uczniów/studentów,
absolwent
ów szkół wyższych, średnich lub branżowych. Grupą odbiorców tych inicjatyw
mogą być także pracownicy, w tym Ci nowo zatrudnieni, a także osoby bezrobotne i
poszukujące pracy, w szczeg
ólności matki powracające na rynek pracy i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Kolejną grupą stanowią nauczyciele, wykładowcy akademiccy,
trener
zy, doradcy oraz przedstawiciele innych środowisk reprezentujących sektor edukacji
formalnej lub nieformalnej, a także emeryci i renciści, o ile inicjatywy miały na celu
przywr
ócenie lub podtrzymanie ich aktywności zawodowej.
Za instytucję edukacyjną uznaje się instytucję działającą na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego
lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorc
ów (m. in. jednostki prawa oświatowego, uczelnie
wyższe czy instytucje edukacji pozaformalnej, np. firmy szkoleniowe). Warunkiem
przystąpienia do konkursu instytucji edukacyjnej jest złożenie zgłoszenia wspólnie z
przedsiębiorcą. Ponadto przedsiębiorca może zgłosić tylko jeden projekt w ramach danej
kategorii konkursowej, czyli maksymalnie dwie inicjatywy. Jest to niezależne od tego czy
zgłoszenie będzie samodzielne czy wspólne z instytucją edukacyjną.

Pomysły można zgłaszać w dwóch kategoriach, w ramach których uczestnicy mieli możliwość
zdobywania lub rozwoju kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub nabycia umiejętności
poszukiwanych na rynku pracy. Są nimi „Rozwój Pracownika” i „Ambasador Edukacji”.

„Rozw
ój Pracownika” – inicjatywy z zakresu:
• pomocy pracownikom w rozwoju zawodowym,

• system
ów motywujących do podnoszenia kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub
umiejętnoś
ci,
• inwestycji w rozw
ój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje lub
prowadzące do uzyskania kwalifikacji pracowników (kursy, szkolenia, programy
migracji między dział
ami),
• rozwoju kompetencji miękkich (uniwersalnych, ponadsektorowych) poszukiwanych
przez pracodawc
ów (np. w formie wolontariatu pracowniczego),
• działań wspierających komfort psychiczny pracownik
ów, w tym umiejętność radzenia
sobie ze stresem, lękiem, wypaleniem zawodowym
.
„Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu:

• współpracy
przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (prowadzenie lekcji,
warsztat
ów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z
organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym),

• tworzenia lub wspierania autorskich platform
/gier edukacyjnych, staży i konkursów
dla ucznió
w,
• zaangażowania pracodawc
ów w działalność dydaktyczną i naukową dla
wykładowców/nauczycieli/organizacji studenckich (np. laboratoria, programy
badawczo-rozwojowe, koła naukowe).

Istnieją
także warunki formalne dotyczące terminu i miejsca realizacji inicjatyw zgłaszanych
do
konkurs. O tytuł „Pracodawcy Jutra” mogą się zatem ubiegać te podmioty, które swoje
inicjatywa
edukacyjna rozpoczeły nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 r., a sam projekt był

 

realizowany na terytorium Polski. Dodatkowo, zgłaszana inicjatywa nie mogła być już
nagrodzona
lub wyróżniona w VI edycji konkursu „Pracodawca Jutra”.
Nagrody i wyróżnienia

W konkursie zostaną wybrani „Pracodawcy Jutra 2023”. Łącznie cztery nagrody główne, w
dwóch kategoriach („Rozwój Pracownika” i „Ambasador Edukacji”) i w ramach każdej
kategorii w dwóch segmentach (mikro i mały przedsiębiorca oraz średni duży
przedsiębiorca). Ponadto wyróżnieni zostaną laureaci sektorowi. Łącznie w konkursie, poza
nagrodami głównymi, przewidziano 17 nagród sektorowych oraz 17 wyróżnień sektorowych.

Laureaci, wybrani przez kapitułę konkursu i kapituły sektorowe, otrzymają możliwość
bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra 2023” oraz korzystania z
logotypu konkursu na materiałach reklamowych i wizerunkowych. Każdy z wyłonionych
zwycięzców ma możliwość promowania zwycięskiej inicjatywy w ramach działań
komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości.

– „Pracodawca Jutra” to inicjatywa, która pozwala docenić firmy i podmioty, kt
óre zwracają
szczeg
ólną uwagę na rozwój kompetencji i dalszą edukację. Zgodnie z badaniem PARP Bilans
Kapitału Ludzkiego aż 83% dorosłych rozwija swoje kompetencje. W dobie idei uczenia się
przez całe życie, którą propagujemy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
chcielibyśmy zachęcić firmy do wzięcia udziału w konkursie. Pozwalając rozwijać się swojej
kadrze, rozwijamy również własne przedsiębiorstwo. Inwestując w pracownika, pokazujemy
mu, jak ważna jest jego praca. To najprostsza odpowiedź na pytanie, dlaczego takie
inicjatywy są potrzebne – powiedział Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.

Zwycięzców konkursu poznamy podczas gali finałowej w październiku 2023 r.

Patronat honorowy: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji
i Nauki.

Konkurs finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza
Edukacja Rozwój (POWER) oraz ze środków budżetu państwa.

Szczegółowe informacje, a także formularz do zgłoszeń konkursowych dostępne są na
stronie PARP.

 

BroszuraPJ

Data opublikowania: 15:53, 13 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności