Regionalny System Ostrzegania

Mając na uwadze negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza dla ludności wdrożono system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach  oraz o środkach ostrożności, które mają być w związku z tym podjęte z wykorzystaniem Systemu Wczesnego Ostrzegania zorganizowanego w naszym województwie w oparciu o zarządzenie nr 160/12 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania przedmiotowego systemu.

 

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania społeczeństwa oraz podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do ograniczenia lub zaprzestania wprowadzania z instalacji gazów lub pyłów do powietrza, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji.

W celu realizacji tego zadania  przyjęto w Planie Zarządzania Kryzysowego Województwa Śląskiego procedurę powiadamiania o jakości powietrza w województwie śląskim zawierającą instrukcję powiadamiania  społeczeństwa o ryzyku wystąpienia , przekroczenia lub przekroczeniu poziomu alarmowego substancji w powietrzu.

Zgodnie z w/wym. instrukcją, w sytuacji powstania zagrożenia, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje treść powiadomienia i przesyła  je do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim  Urzędzie Wojewódzkim (WCZK). Następnie służba dyżurna WCZK, w celu powiadomienia ludności, niezwłocznie przesyła powiadomienie do środków masowego przekazu, publikuje je na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (http:/www.katowice.uw.gov.pl oraz dystrubuuje poprzez Regionalny System Ostrzegania (RSO). Ponadto przekazuje jako ostrzeżenie do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, natomiast PCZK przekazują ostrzeżenia do gmin oraz ludności, które będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Jednocześnie poniżej podajemy informację n.t. korzystania z RSO. W szczególności duże znaczenie ma dotarcie z tą informacją do grup najbardziej narażonych na skutki zagrożenia tj. do dzieci, ich opiekunów oraz do osób starszych i chorych. Dlatego chcemy rekomendować Państwu szczególnie kierownikom szkół, przedszkoli, placówek zdrowia korzystanie z ostrzeżeń publikowanych w systemie RSO, w szczególności z wykorzystaniem aplikacji zainstalowanej w urządzeniach mobilnych np. w smartfonie.

        

 

INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z RSO

 

I. Instalacja programu RSO (Regionalny System Ostrzegania) na telefonach komórkowych pracujących pod kontrolą  systemu Android, Windows Phone  oraz iOS

 

  1. Uruchomić w smartfonie  połączenie z siecią Internet (uaktywniona funkcja transmisji

      danych).

  1. Uruchomić aplikację Google PLAY/MarketPlace/AppStore.
  2. Wyszukać w aplikacji GooglePLAY/MarketPlace/AppStore program o nazwie RSO lub Regionalny System Ostrzegania (pobranie programu jest bezpłatne).
  3. Zainstalować program RSO wyrażając zgodę  na otrzymywanie powiadomień „Push”
  4. Uruchomić program RSO i w ustawieniach wybrać województwo, z którego mają być przekazywane komunikaty.

Uwaga. Do prawidłowej pracy i bieżącej aktualizacji komunikatów po stronie użytkownika mobilnej aplikacji RSO wymagane jest połączenie z siecią Internet.

 

II. Informacje ogólne o systemie RSO      

 

  1. założenia ogólne RSO

 

http://www.tvp.pl/rso/aktualnosci/zalozenia-ogolne-rso/16323939

        

  1. Jak działa RSO?

 

http://www.tvp.pl/rso/aktualnosci/regionalny-system-ostrzegania-juz-dziala-zobacz-jak/18468697

 

http://www.tvp.pl/rso/aktualnosci/regionalny-system-ostrzegania-rso/16323840

 

  1. RSO-aplikacja mobilna dla smartfonów

 

http://www.tvp.pl/rso/aktualnosci/rso-aplikacja-mobilna-dla-smartfonow/16323973

 

  1. RSO na Platformie Hybrydowej TVP

 

http://www.tvp.pl/rso/aktualnosci/rso-na-platformie-hybrydowej-tvp/16323951

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 06:56, 20 kwietnia 2015

Kategorie: Obrona Cywilna - Ochrona ludności