Przekazanie sprzętu i wyposażenia ratownictwa medycznego dla OSP z terenu gminy Mykanów z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 17 lipca 2018 roku w GOKiS w Mykanowie Wójt Gminy Pan Dariusz Pomada, wspólnie z zaproszonymi gośćmi dokonali  przekazania sprzętu i urządzeń ratownictwa medycznego  dla jednostek OSP. Przedmiotem przekazania był,  niżej wymieniony sprzęt i urządzenia ratownictwa medycznego:

  • zestaw ratownictwa medycznego  PSP R-1 w torbie walizkowej z deską ortopedyczną i  szynami Kramera (wg standardu KSRG z lipca 2013) – 7 kpl,  – odebrały OSP Rybna, Grabowa , Stary Cykarzew, Kuźnica Kiedrzyńska, Borowno, Stary Broniszew, Czarny Las.
  • zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 w torbie walizkowej bez deski ortopedycznej i szyn Kramera  (wg standardu KSRG z lipca 2013) – 1 kpl – odebrała OSP Mykanów.
  • defibrylator  AED Philips FRx z baterią i elektrodami w skrzynce PELI + klucz do trybu niemowlęcego do FRx – 4 kpl – odebrały OSP Lubojna, Stary Kocin, Radostków, Rybna.

 

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr DSRiN-I-7211-509/18 z dnia 26.04.2018 zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Mykanów o powierzenie realizacji zadań z  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonych przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów  osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków  pokrzywdzenia przestępstwem –nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych  do udzielenia pomocy poszkodowanym  bezpośrednio na miejscu popełnienia  przestępstwa (Program I Priorytet IIIB)

Na terenie województwa śląskiego program został ogłoszony 19 marca 2018 r. Termin składania wniosków został określony w okresie od 19-31 marca b.r. Gmina Mykanów złożyła wniosek w dniu 27 marca b.r., po wcześniejszym złożonym zapotrzebowaniu przez OSP z terenu gminy Mykanów na kwotę 270 000,83 zł, głównie na sprzęt i urządzenia ratownictwa medycznego i ratownictwa technicznego. Po weryfikacji wniosku przez Fundusz Sprawiedliwości została zaakceptowana dotacja z Funduszu  w wysokości 63478,80 zł (99%), przy dofinansowaniu Gminy Mykanów-641,20 zł(1%)

Zadanie było realizowane od 14 maja do 13 lipca 2018 r.

W trakcie realizacji zadania Gmina Mykanów podała do publicznej wiadomości zapytanie o cenę na zakup sprzętu i urządzeń określonych w umowie. Ofertę złożyło 5 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma CZARMED ul. Jabłoniowa , 95-020 Stróża na kwotę 56 938,80 zł, (56369,41 dotacja Funduszu Sprawiedliwości + 569,39 zł Gmina Mykanów).

 

Uroczystość przekazania sprzętu uświetniła orkiestra dęta z Mykanowa pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Witczaka. Został również zaprezentowany krótki film dot. głównie zrealizowanych i realizowanych inwestycji w zakresie remontu strażnic i zakupu nowych samochodów dla OSP wykonany przez epikę MykaNEWS, działającą w strukturach GOKiS.

W przekazaniu sprzętu i urządzeń  udział wzięli zaproszeni goście w osobach:

– przedstawiciel biura Posła na Sejm RP Lidii Burzyńskiej, radna powiatu   Częstochowskiego-Grażyna Knapik, która odczytała list od Pani Poseł,  kierowany do uczestników uroczystości,

– Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego- Leonard Smolarski,- Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie – st. kpt. Bogumił  Krawczyk,

– Przewodniczący Rady Gminy w Mykanowie- Włodzimierz Cichoń z radnymi  Janem Dendek, Agnieszką Siwiak i Małgorzatą Szulc,

– Skarbnik Gminy – Ewa Machoń,

– Komendant Gminy OSP – Józef Szot,

– Delegacje jednostek OSP z Gminy Mykanów.

Zaproszeni goście w swoich wypowiedziach podkreślali zasadność skierowania programu do jednostek OSP. Zwracali uwagę na zasługi strażaków ochotników, w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie swojego działania.    

Wyrażali życzenia skierowane do strażaków,  aby przekazany sprzęt nie musieli używać zbyt często, a jeżeli będzie użyty, aby udzielona pomoc była profesjonalna i skuteczna.                                                                                           

 

                                                                           opr. Kierownik Referatu SOiZK
Mariusz Merc

Data opublikowania: 09:54, 20 lipca 2018

Kategorie: Aktualności