Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowany

Projekt budżetu Gminy Mykanów na 2018 rok został opracowany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w oparciu o własne prognozy i szacunki, otrzymane informacje o kwotach subwencji, dotacji oraz wysokości udziału w podatku od osób fizycznych, stanowiąc wypełnianie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 233 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.), zgodnie z którym inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

 

W toku prac nad projektem budżetu kierowano się założeniami Rady Ministrów przyjętymi do projektu budżetu państwa na 2018 rok, w tym m.in. wskaźnikami:

 • inflacji na poziomie 2,3%
 • PKB 3,8%
 • stopy bezrobocia 6,4%

 

Przy prognozowaniu kwoty na obsługę długu jako podstawę przyjęto stopę WIBOR 1M
w wysokości  1,66% oraz WIBOR 3M w wysokości 1,73%.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono:

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r.
  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą
  do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (opublikowany
  w Monitorze Polskim z 2017r. poz. 958)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2018 (opublikowany w Monitorze Polskim z 2017 r. poz. 963)
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r., opublikowane
  w Monitorze Polskim z dnia 9 sierpnia 2017 r., poz. 800  w roku 2017 (wydane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (opublikowane w Monitorze Polskim z 2017r. poz. 941).

 

Głównym kryterium przy konstruowaniu budżetu na 2018 rok było wykorzystanie szans rozwoju związanych z pozyskaniem środków Unii Europejskiej w ramach nowego programowania na lata 2014 – 2020 oraz innych źródeł zewnętrznych na projekty inwestycyjne. Realizacja tych projektów ma znaczący wpływ zarówno na dochody jak
i wydatki budżetowe 2018 roku. Nadrzędną zasadą jaką zastosowano przy szacowaniu dochodów na 2018 rok to możliwość realnego ich uzyskania.

 

W zakresie dotacji dochody zaplanowano na podstawie zawiadomień uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, natomiast w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dochody zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów.

 

Wydatki zaplanowano na 2018 rok w kwocie 61 917 387,04 zł, przy czym wydatki bieżące
w kwocie 51 878 213,91 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 10 039 173,03 zł.
Przy planowaniu środków w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej oraz wynikające z podpisanych umów
i porozumień.

Projekt budżetu został przedłożony Radzie Gminy Mykanów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 5 grudnia 2017 roku wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok. Natomiast Rada Gminy Mykanów po przedstawieniu projektu budżetu na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 15 grudnia 2017 roku również zaakceptowała w całości, bez uwag projekt przedstawiony przez wójta.

 

Projekt Budżetu Gminy Mykanów wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mykanów

Data opublikowania: 13:23, 19 grudnia 2017

Kategorie: Aktualności