Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie od dnia 01.01.2014 do dnia 30.09.2014 realizuje kolejną edycję projektu systemowego pn. „Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców gminy Mykanów poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej  i umożliwienie dostępu do nich 9 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

W wyniku procesu rekrutacji uczestnikami projektu zostało 9 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej. Wszystkie te osoby nie brały wcześniej udziału w projektach systemowych.

 Celami szczegółowymi tej edycji projektu są:

  • rozwój motywacji do podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji na rynku pracy u 9 osób m.in. poprzez uczestnictwo w warsztatach kompetencji społecznych, uczestnictwo w warsztatach wyjazdowych „Wykreuj siebie” z zakresu wizażu  i kompetencji interpersonalnej
  • rozwój umiejętności interpersonalnych u 9 uczestników poprzez zajęcia  z doradcą zawodowym
  • zwiększenie szans na rynku pracy poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. W tej edycji projektu realizowane będą kursy tj: kurs nowoczesny sprzedawca, obsługa kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. B, kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, kurs gastronomiczny, kurs krawiecki podstawowy z elementami szycia i modelowania firan.
  • możliwość odbywania 3 miesięcznego stażu, umożliwiającego zdobycie nowych umiejętności oraz doświadczenia 

Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie realizują kontrakty socjalne. W ramach kontraktu socjalnego uczestnicy projektu realizują działania mające prowadzić do aktywizacji zawodowej i społecznej, a tym samym do wyjścia z bezrobocia. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie są także objęte wsparciem finansowym w formie zasiłków wypłacanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, które jest wkładem własnym do projektu finansowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie.

Data opublikowania: 06:52, 10 czerwca 2014

Kategorie: Aktualności