Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów

Ruszyła kolejna edycja projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu przez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego Uczestnikom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

Celami szczegółowymi projektu jest: zwiększenie zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych Uczestników Projektu, przygotowanie Uczestników Projektu do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zapobieganie powstawaniu patologii społecznych oraz  wykluczeniu społecznemu, adaptacja Uczestników Projektu do nowych warunków i mobilności zawodowych oraz zaktywizowanie do poszukiwania pracy.

W tym roku w projekcie bierze udział 11 Uczestników, którzy rozpoczęli już swój udział w warsztatach kompetencji społecznych oraz poradnictwie zawodowym. W kolejnych miesiącach planuje się realizację kursów zawodowych/ szkoleń oraz warsztaty wyjazdowe „wykreuj siebie” z zakresu wizażu i komunikacji interpersonalnej.

  

Data opublikowania: 07:09, 28 czerwca 2012

Kategorie: Aktualności