Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 w gminie Mykanów można uzyskać następujące świadczenia dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej:

 1. STYPENDIUM SZKOLNE
 2. ZASIŁEK SZKOLNY
 3. Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. „WYPRAWKA SZKOLNA”

 Zasady udzielania w/w świadczeń:

PRAWO KORZYSTANIA Z JEDNEGO ŚWIADCZENIA NIE WYKLUCZA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z POZOSTAŁYCH PO SPEŁNIENIU WYMAGANYCH KRYTERIÓW.

I. Stypendium socjalne

Wymagane dokumenty :

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – do pobrania na stronie www.mykanow.pl  w zakładce- dla interesanta lub u dyrektora szkoły.
 2. Zaświadczenie o wysokości dochodu za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, do którego zalicza się:
  1. wynagrodzenie netto ze stosunku pracy
  2. emerytura
  3. renta inwalidzka, rodzinna, w tym również zagraniczne
  4. renta socjalna
  5. zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
  6. zasiłek pielęgnacyjny
  7. świadczenia pielęgnacyjne
  8. dodatek mieszkaniowy
  9. alimenty i świadczenia alimentacyjne
  10. zasiłek dla bezrobotnych
  11. dochody z gospodarstwa rolnego ( ha przeliczeniowe x 207 zł)
  12. dochody z działalności gospodarczej ( zaśw. Z Urzędu Skarbowego.)
  13. umowy o dzieło lub umowy zlecenia
  14. stypendia
  15. inne dochody

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia UG Mykanów pokój nr 7

Dodatkowe informacje :

 1. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się zarówno uczniowie szkół  podstawowych i  gimnazjalnych, jak również szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze  kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.
 2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej  sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczny dochód nie może przekraczać 456,- zł netto na osobę w  rodzinie.
 3. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; dotyczy takich zajęć jak: nauka języków obcych, kursy komputerowe, nauka gry na instrumencie, zajęcia na basenie, itp,
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym; dotyczy: zakupu podręczników, słowników, atlasów, programów komputerowych o charakterze edukacyjnym, przyborów szkolnych, stroju sportowego, obuwia sportowego, obuwia na zmianę, itp.
 4. W przypadku udzielania stypendium w w/w formach wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawiania imiennych rachunków i faktur, które umożliwią rozliczenie stypendium.
 5. Wnioski należy składać w terminie od 1 września  do 5 października  w przypadku uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych. Do 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich  kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.
 6. Realizacja wypłaty stypendium nastąpi po otrzymaniu przez gminę środków finansowych od wojewody śląskiego.

 

II. Zasiłek szkolny

Wymagane dokumenty :

 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego – do pobrania na stronie www.mykanow.pl  w zakładce- dla interesanta lub u dyrektora szkoły.
 2. Zaświadczenia o wysokości dochodów.
 3. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 4. Zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające status ucznia.
 5. W przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenie o zarejestrowaniu w  Powiatowym Urzędzie Pracy.
 6. Inne dokumenty uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego.

Miejsce złożenia dokumentów :

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia UG Mykanów pokój nr 7

Dodatkowe informacje :

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło nie wcześniej niż na dwa miesiące przed złożeniem wniosku.
 2. O przyznanie zasiłku szkolnego mogą ubiegać się zarówno uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, jak również szkół ponadgimnazjalnych.

 

III. „Wyprawka szkolna”

Z pomocy mogą skorzystać:

 • uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej
 • uczniowie klasy I szkoły ponadgimnazjalnej tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum
 • uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na to, do której uczęszczają klasy jednak posiadają orzeczenie wydane ze względu na słaby wzrok, niedosłuch, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim bądź niepełnosprawność sprzężoną, w przypadku gdy mieści się w niej jedno z w/w schorzeń.
 • uczniowie klas II – IV szkoły podstawowej oraz klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, pochodzący z rodzin w szczególnie trudnej sytuacji materialnej z powodu sieroctwa, bezdomności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, wielodzietności, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego.

Kryterium dochodowe:

 • uczniowie klas I szkoły podstawowej : dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 504 zł na osobę
 • uczniowie klas II – IV szkoły podstawowej, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej : dochód na osobę nie może przekroczyć 351 zł na osobę
 • uczniowie z w/w orzeczeniem PPP: bez kryterium dochodowego
 • uczniowie klas II – IV szkoły podstawowej oraz klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, pochodzący z rodzin w szczególnie trudnej sytuacji materialnej z powodu sieroctwa, bezdomności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, wielodzietności, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego : bez kryterium dochodowego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie dofinansowania – do pobrania na stronie www.mykanow.pl  w zakładce- dla interesanta lub u dyrektora szkoły.
 2. Źródła dochodu:
  • w przypadku rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku rodzinnego, zasiłku stałego lub okresowego,
  • w przypadku rodzin nie korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, np. zaświadczenia o dochodach, kopie decyzji, oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o pozostawaniu bez pracy  i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o dochodach z prac dorywczych
  • w przypadku, gdy wymagane kryterium dochodowe w rodzinie jest przekroczone, a w rodzinie występuje szczególnie trudna sytuacja materialna określona w  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – zamiast zaświadczenia o dochodach należ y wypełnić uzasadnienie we wniosku.
  • w przypadku uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełno sprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, do wniosku dołącza się tylko kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Miejsce złożenia dokumentów :

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Mykanów – Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia UG Mykanów pokój nr 7

Uczniowie klas I szkół ponadgimnazjalnych – szkoła, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 !

Termin złożenia dokumentów dla uczniów gminy Mykanów:  7 września 2012r.

 

Wymagane dokumenty zakupu podręczników :

 • faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego
 • rachunek wystawiony imiennie j/w
 • paragon
 • oświadczenie o zakupie podręczników z adnotacją, że dokonano zakupu w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Dodatkowe informacje:

 1. Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastąpi za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza uczeń, po otrzymaniu przez gminę środków finansowych od wojewody śląskiego.


Data opublikowania: 07:11, 17 sierpnia 2012

Kategorie: Aktualności