Pomoc materialna dla uczniów

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 Gmina Mykanów rozpoczyna nabór wniosków uprawniających do wypłaty stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. W roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Mykanów można uzyskać następujące świadczenia dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej:

 1. STYPENDIUM SZKOLNE
 2. ZASIŁEK SZKOLNY

Zasady udzielania w/w świadczeń w rozwinięciu:

PRAWO KORZYSTANIA Z JEDNEGO ŚWIADCZENIA NIE WYKLUCZA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z POZOSTAŁYCH PO SPEŁNIENIU WYMAGANYCH KRYTERIÓW.

 

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (np. śmierć członka rodziny). Przy czym, zarówno niski dochód na osobę w rodzinie ucznia (nieprzekraczający kryterium dochodowego), jak i przynajmniej jedna z przesłanek wymieniona powyżej muszą występować łącznie, aby przyznać stypendium. (Art. 90 d  Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty)

Do pobierania stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie szkół:

 1. publicznych i niepublicznych;
 2. niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych

oraz

 1. słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – do pobrania na stronie www.mykanow.pl w zakładce- dla mieszkańca/formularze UG/ dla interesanta, w Referacie Oświaty lub w sekretariacie szkoły.
 2. Zaświadczenie o wysokości:
  • dochodu netto z zakładu pracy
  • renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)
  • alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z GOPS – funduszu alimentacyjnego),
  • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
  • Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • Zaświadczenie lub decyzja z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
  • Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 złRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz.1358)
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2020r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
  • Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wydane przez szkołę lub potwierdzenie na wniosku,
  • Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.  

Miejsce złożenia dokumentów :

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia UG Mykanów pokój nr 7 i 8

Termin składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 1 do 15 września 2020r. w przypadku uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych.

Do 15 października 2020r.w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich  kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.

Dodatkowe informacje :

 1. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się zarówno uczniowie szkół podstawowych , jak również szkół ponadpodstawowych, słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.
 2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczny dochód nie może przekraczać 528,- zł netto na osobę w  rodzinie.
 3. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; dotyczy takich zajęć jak: nauka języków obcych, kursy komputerowe, nauka gry na instrumencie, zajęcia na basenie, itp,pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym; dotyczy: zakupu podręczników, słowników, atlasów, programów komputerowych o charakterze edukacyjnym, przyborów szkolnych, stroju sportowego, obuwia sportowego, obuwia na zmianę, itp.
 4. W przypadku udzielania stypendium w w/w formach wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawiania imiennych rachunków i faktur, które umożliwią rozliczenie stypendium.
 5.  W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują faktury, rachunki, umowy za:
  • zakup podręczników od czerwca 2020r.,
  • pozostałe materiały szkolne od lipca 2020r. do czerwca 2021r. – według wykazu wydatków kwalifikowanych,
  • abonament internetowy od września 2020r. do czerwca 2021r.
  • bilety za dojazdy do szkoły od września 2020r. do czerwca 2021r.
 6. Realizacja wypłaty stypendium nastąpi po otrzymaniu przez gminę środków finansowych od wojewody śląskiego.

Warunkiem wypłaty stypendium jest wcześniejsze okazanie rachunków potwierdzających poniesione wydatki !!!!

 Obowiązki wnioskodawcy

Ustawa o systemie oświaty nakłada na rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia obowiązek poinformowania o każdej zmianie sytuacji materialnej w gospodarstwie domowym, np. o zmianie wysokości dochodu na członka rodziny spowodowanej podjęciem pracy, stażu, szkolenia, zmianą ilości osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, przyznaniem dodatku mieszkaniowego, świadczeń rodzinnych, zasiłku okresowego, stałego. Obowiązek ten został nałożony także na dyrektora szkoły, w przypadku powzięcia takiej informacji. Nie zgłoszenie tych faktów odpowiednio wcześnie powoduje konieczność naliczenia nienależnie pobranego świadczenia i obowiązek jego zwrotu.

(Art. 90 o  Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty)

Zasiłek szkolny

Podstawową przesłanką warunkującą przyznanie zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego (np. śmierci członka rodziny, pożaru, powodzi, kradzieży) powodującego trudną sytuację materialną ucznia – bez wystąpienia zdarzenia losowego zasiłek nie może być przyznany. W odróżnieniu od stypendium zasiłek jest świadczeniem jednorazowym – pomocą nadzwyczajną. (Art. 90 e  Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty)

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego – do pobrania na stronie www.mykanow.pl w zakładce- dla mieszkańca/formularze UG/dla interesanta lub u dyrektora szkoły.
 2. Zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające status ucznia.
 3. Inne dokumenty uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia UG Mykanów pokój nr 7 i 8.

Dodatkowe informacje:

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło nie wcześniej niż na dwa miesiące przed złożeniem wniosku.
 2. O przyznanie zasiłku szkolnego mogą ubiegać się zarówno uczniowie szkół podstawowych jak również szkół ponadpodstawowych.

 

 

 

 

Data opublikowania: 12:36, 4 sierpnia 2020

Kategorie: Aktualności