Pomoc materialna dla uczniów

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018 gmina Mykanów rozpoczyna nabór wniosków uprawniających do wypłaty stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. W roku szkolnym 2017/2018 w gminie Mykanów uczniowie, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą uzyskać pomoc w formie: Stypendium szkolnego lub Zasiłku szkolnego

Zasady udzielania w/w świadczeń:

PRAWO KORZYSTANIA Z JEDNEGO ŚWIADCZENIA NIE WYKLUCZA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z POZOSTAŁYCH PO SPEŁNIENIU WYMAGANYCH KRYTERIÓW.

Stypendium szkolne

Wymagane dokumenty :

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – do pobrania na stronie www.mykanow.pl w zakładce- dla mieszkańca/dla interesanta, w Referacie Oświaty lub w sekretariacie szkoły.
 2. Zaświadczenie o wysokości:
 •  dochodu netto z zakładu pracy
 • renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)
 • alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z GOPS – funduszu alimentacyjnego),
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • Zaświadczenie lub decyzja z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
 • Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2016r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
 • Zaświadczenie ze szkoły lub potwierdzenie na wniosku
 • Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

Miejsce złożenia dokumentów :

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia UG Mykanów pokój nr 7 i 8

Termin składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie do 15 września 2017r. w przypadku uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych.

Do 15 października 2017r.w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich  kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.

Dodatkowe informacje :

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczny dochód nie może przekraczać 514,- zł netto na osobę w  rodzinie
 2. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się zarówno uczniowie szkół podstawowych i  gimnazjalnych, jak również szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.
 3. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
  – całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; dotyczy takich zajęć jak: nauka języków obcych, kursy komputerowe, nauka gry na instrumencie, zajęcia na basenie, itp,
  – pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym; dotyczy: zakupu podręczników, słowników, atlasów, programów komputerowych o charakterze edukacyjnym, przyborów szkolnych, stroju sportowego, obuwia sportowego, obuwia na zmianę, itp.
 4. W przypadku udzielania stypendium w w/w formach wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawiania imiennych rachunków i faktur, które umożliwią rozliczenie stypendium.
 5. W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują faktury, rachunki, umowy za:
  • zakup podręczników od czerwca 2017r.,
  • pozostałe materiały szkolne od lipca 2017r. do czerwca 2018r. – według wykazu wydatków kwalifikowanych,
  • abonament internetowy od września 2017r. do czerwca 2018r.
  • bilety za dojazdy do szkoły od września 2017r. do czerwca 2018r.
 6. Realizacja wypłaty stypendium nastąpi po otrzymaniu przez gminę środków finansowych od wojewody śląskiego.

Warunkiem wypłaty stypendium jest wcześniejsze okazanie rachunków potwierdzających poniesione wydatki !!!!

 

Zasiłek szkolny

Wymagane dokumenty :

 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego – do pobrania na stronie www.mykanow.pl w zakładce- dla mieszkańca/dla interesanta lub u dyrektora szkoły.
 2. Zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające status ucznia.
 3. Inne dokumenty uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego.

Miejsce złożenia dokumentów :

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia UG Mykanów pokój nr 7 i 8

Dodatkowe informacje :

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło nie wcześniej niż na dwa miesiące przed złożeniem wniosku.
 2. O przyznanie zasiłku szkolnego mogą ubiegać się zarówno uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, jak również szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 13:04, 4 sierpnia 2017

Kategorie: Aktualności