Pomoc materialna dla uczniów 2015/2016

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2015/2016 gmina Mykanów rozpoczyna nabór wniosków uprawniających do wypłaty stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego oraz dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu rządowego ,,Wyprawka szkolna”. Stypendia szkolne w 80% dotowane są przez budżet państwa, 20 %  to środki z budżetu gminy.

 

W roku szkolnym 2015/2016 w gminie Mykanów można uzyskać

następujące świadczenia dla uczniów,

których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej :

 1. STYPENDIUM SZKOLNE

2. ZASIŁEK SZKOLNY

3. Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. ,,WYPRAWKA SZKOLNA”

 

Zasady udzielania w/w świadczeń:

PRAWO KORZYSTANIA Z JEDNEGO ŚWIADCZENIA NIE WYKLUCZA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z POZOSTAŁYCH PO SPEŁNIENIU WYMAGANYCH KRYTERIÓW.

 

I. Stypendium szkolne

Wymagane dokumenty :

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – do pobrania na stronie www.mykanow.pl  w zakładce- dla interesanta lub u dyrektora szkoły.

2. Zaświadczenie o wysokości dochodu za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, do którego zalicza się :

a) wynagrodzenie netto ze stosunku pracy

b) emerytura

c) renta inwalidzka, rodzinna, w tym również zagraniczne

d) renta socjalna

e) zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

f) zasiłek pielęgnacyjny

g) świadczenia pielęgnacyjne

h) dodatek mieszkaniowy

i) alimenty i świadczenia alimentacyjne

j) zasiłek dla bezrobotnych

k) dochody z gospodarstwa rolnego ( ha przeliczeniowe x 250,- zł do 30.09.2015 od 01.10.2015 – 288,- zł))

l) dochody z działalności gospodarczej

m) umowy o dzieło lub umowy zlecenia

n) stypendia

o) inne dochody

   

Miejsce złożenia dokumentów :

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia UG Mykanów pokój nr 7 i 8

Termin składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie do 15 września 2015r.w przypadku uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych.

Do 15 października 2013r.w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich  kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.

Dodatkowe informacje :

1. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się zarówno uczniowie szkół  podstawowych i  gimnazjalnych, jak również szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze  kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.

2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej  sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczny dochód nie może przekraczać 456,- zł netto na osobę w  rodzinie do 30.09.2015r.  514,- netto od 01.10.2015r..

3. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; dotyczy takich zajęć jak: nauka języków obcych, kursy komputerowe, nauka gry na instrumencie, zajęcia na basenie, itp,

– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym; dotyczy: zakupu podręczników, słowników, atlasów, programów komputerowych o charakterze edukacyjnym, przyborów szkolnych, stroju sportowego, obuwia sportowego, obuwia na zmianę, itp.

4. W przypadku udzielania stypendium w w/w formach wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawiania imiennych rachunków i faktur, które umożliwią rozliczenie stypendium.

5. Realizacja wypłaty stypendium nastąpi po otrzymaniu przez gminę środków finansowych od wojewody śląskiego.

 

Warunkiem wypłaty stypendium jest wcześniejsze okazanie rachunków potwierdzających poniesione wydatki !!!!

 II. Zasiłek szkolny

 

Wymagane dokumenty :

1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego – do pobrania na stronie www.mykanow.pl  w zakładce- dla interesanta lub u dyrektora szkoły.

2. Zaświadczenia o wysokości dochodów (brak kryterium dochodowego)

3. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

4. Zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające status ucznia.

5.W przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenie o zarejestrowaniu w  Powiatowym Urzędzie Pracy.

6. Inne dokumenty uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego.

 

Miejsce złożenia dokumentów :

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia UG Mykanów pokój nr 7 i 8

 

Dodatkowe informacje :

1. Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło nie wcześniej niż na dwa miesiące przed złożeniem wniosku.

3. O przyznanie zasiłku szkolnego mogą ubiegać się zarówno uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, jak również szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Data opublikowania: 11:01, 1 września 2015

Kategorie: Aktualności