Pomoc materialna dla uczniów

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2014/2015 gmina Mykanów rozpoczyna nabór wniosków uprawniających do wypłaty stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego oraz dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu rządowego ,,Wyprawka szkolna”. Stypendia szkolne w 80% dotowane są przez budżet państwa, 20 % to środki z budżetu gminy. W minionym roku szkolnym tj. 2013/2014 gmina wypłaciła stypendia szkolne dla 327 uczniów oraz 4 zasiłki szkolne, na łączną kwotę 253 800,00 zł. w tym środki własne gminy wyniosły 50 760,00 zł. Ze środków programu rządowego „Wyprawka szkolna” przeznaczonego na dofinansowanie zakupu podręczników, w ubiegłym roku skorzystało 171 dzieci na łączną kwotę 38 925,00 zł.


W roku szkolnym 2014/2015 w gminie Mykanów można uzyskać
następujące świadczenia dla uczniów,
których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej:

  1. STYPENDIUM SZKOLNE
  2. ZASIŁEK SZKOLNY
  3. Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „WYPRAWKA SZKOLNA”

Zasady udzielania w/w świadczeń:

PRAWO KORZYSTANIA Z JEDNEGO ŚWIADCZENIA NIE WYKLUCZA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z POZOSTAŁYCH PO SPEŁNIENIU WYMAGANYCH KRYTERIÓW.


I. Stypendium szkolne

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – do pobrania na stronie www.mykanow.pl w zakładce- dla interesanta lub u dyrektora szkoły.
2. Zaświadczenie o wysokości dochodu za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, do którego zalicza się:
a) wynagrodzenie netto ze stosunku pracy
b) emerytura
c) renta inwalidzka, rodzinna, w tym również zagraniczne
d) renta socjalna
e) zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
f) zasiłek pielęgnacyjny
g) świadczenia pielęgnacyjne
h) dodatek mieszkaniowy
i) alimenty i świadczenia alimentacyjne
j) zasiłek dla bezrobotnych
k) dochody z gospodarstwa rolnego ( ha przeliczeniowe x 250,- zł)
l) dochody z działalności gospodarczej
m) umowy o dzieło lub umowy zlecenia
n) stypendia
o) inne dochody

Miejsce złożenia dokumentów :
Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia UG Mykanów pokój nr 7 i 8

Termin składania wniosków:
Wnioski należy składać w terminie do 15 września 2014r. w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Do 15 października 2013r.w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich  kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.

Dodatkowe informacje:
1. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się zarówno uczniowie szkół podstawowych i  gimnazjalnych, jak również szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.

2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Miesięczny dochód nie może przekraczać 456,- zł netto na osobę w rodzinie.
3. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; dotyczy takich zajęć jak: nauka języków obcych, kursy komputerowe, nauka gry na instrumencie, zajęcia na basenie, itp,
– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym; dotyczy: zakupu podręczników, słowników, atlasów, programów komputerowych o charakterze edukacyjnym, przyborów szkolnych, stroju sportowego, obuwia sportowego, obuwia na zmianę, itp.
4. W przypadku udzielania stypendium w w/w formach wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawiania imiennych rachunków i faktur, które umożliwią rozliczenie stypendium.

5. Realizacja wypłaty stypendium nastąpi po otrzymaniu przez gminę środków finansowych od wojewody śląskiego.

Warunkiem wypłaty stypendium jest wcześniejsze okazanie rachunków potwierdzających poniesione wydatki !!!!


II. Zasiłek szkolny

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego – do pobrania na stronie www.mykanow.pl w zakładce- dla interesanta lub u dyrektora szkoły.
2. Zaświadczenia o wysokości dochodów (brak kryterium dochodowego)
3. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej.
4. Zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające status ucznia.
5.W przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenie o zarejestrowaniu
w Powiatowym Urzędzie Pracy.
6. Inne dokumenty uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego.

Miejsce złożenia dokumentów:
Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia UG Mykanów pokój nr 7 i 8

Dodatkowe informacje:
1. Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło nie wcześniej niż na dwa miesiące przed złożeniem wniosku.
3. O przyznanie zasiłku szkolnego mogą ubiegać się zarówno uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, jak również szkół ponadgimnazjalnych.

III. „Wyprawka szkolna”

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”, realizowany corocznie od 2002 roku polega na dofinansowaniu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że z Programu Wyprawka Szkolna 2014 mogą skorzystać:

• uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej;
•  uczniowie:
1) słabowidzący,
2) niesłyszący,
3) słabosłyszący,
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej
– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.
• uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Co nowego w Programie Wyprawka szkolna 2014:

– podniesiono kryterium dochodowe, wynosi ono teraz 539 złotych netto na jedną osobę w rodzinie (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych).
– dofinansowanie do zakupu podręczników do kształcenia w zawodach.
– objęto pomocą nową grupę uprawnionych – do Programu włączeni zostali uczniowie słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, oraz uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Tym samym program obejmuje pomocą wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych.
– wyłączeni z Programu zostali uczniowie klasy I szkoły podstawowej ze względu na zapewnienie przez ministra właściwego do spraw oświaty bezpłatnych podręczników. Wyjątek od tego założenia stanowią uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy w klasie I szkoły podstawowej mogą otrzymać dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych, w przypadku kiedy nie będą korzystać z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Komu przysługuje pomoc:
1)    uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 539 zł netto na osobę w rodzinie

2)    W przypadku uczniów, którzy nie spełniają ww. kryterium dochodowego zachowano możliwość ubiegania się o pomoc dla ucznia, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Każda gmina ma możliwość przyznać taką pomoc do 5% uczniów z klas objętych programem, przekazując dyrektorom szkół limit uczniów, którym dyrektor szkoły może udzielić pomocy poza ww. kryterium dochodowym.

3)    uczniom niepełnosprawnym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na kryterium dochodowe.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie dofinansowania – do pobrania na stronie www.mykanow.pl w zakładce- dla interesanta lub u dyrektora szkoły.
2. Źródła dochodu:
– w przypadku rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku rodzinnego, zasiłku stałego lub okresowego,
– w przypadku rodzin nie korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, np. zaświadczenia o dochodach, kopie decyzji, oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o dochodach z prac dorywczych
– w przypadku uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, do wniosku dołącza się tylko kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Miejsce złożenia dokumentów:

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Mykanów – Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia UG Mykanów pokój nr 7

Uczniowie klas III szkół ponadgimnazjalnych – szkoła, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 !

Termin złożenia dokumentów dla uczniów gminy Mykanów:

do 5 września 2014r.

Wymagane dokumenty zakupu podręczników:
– faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego
– rachunek wystawiony imiennie j/w
– paragon
– oświadczenie o zakupie podręczników z adnotacją, że dokonano zakupu w ramach programu ,,Wyprawka szkolna” .

Dodatkowe informacje:
1.Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastąpi za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza uczeń, po otrzymaniu przez gminę środków finansowych od wojewody śląskiego.

 

Data opublikowania: 12:37, 26 sierpnia 2014

Kategorie: Aktualności