Otwarty umysł 2019

 

Otwarty umysł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie, Gmina Mykanów jest wnioskodawcą.

Całkowita wartość projektu:      274 330,38 zł

Przyznane dofinansowanie:      246 897,34 zł

Okres realizacji projektu: 2020-07-01 – 2022-06-30

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie do dostępu do oferty edukacyjnej, opartej na najnowocześniejszej metodyce nauczania poprzez:

– poszerzenie oferty zajęć dodatkowych z uwzględnieniem równości uczniów w dostępie do w/w edukacji, również uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

– rozwój uczniów w zakresie kompetencji kluczowych: matematyczno -przyrodniczych i językowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, co przyniesie korzyści w postaci większej atrakcyjności uczniów w przyszłości na rynku pracy i będzie niwelowało wskaźnik osób kończących przedwcześnie edukację w tym regionie,

– stworzenie laboratorium chemiczno – fizycznego i doposażenie pracowni matematycznej oraz pozyskanie sprzętu do zajęć prowadzonych przez pedagogów specjalistów.

Projekt zakłada otwarcie się uczniów na rozwój własny poprzez możliwość zdobywania wiedzy w sposób wykorzystujący najnowocześniejsze techniki i metody nauczania. Rozwiną się u uczniów kompetencje matematyczno – przyrodnicze poprzez stworzenie laboratorium chemiczno – przyrodniczego, umożliwiającego prowadzenie zajęć metodą eksperymentu. W ramach projektu zostaną pozyskane pomoce dydaktyczne do organizacji zajęć z matematyki z wykorzystaniem tabletów z odpowiednimi aplikacjami.