OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W SOŁECTWACH GMINY MYKANÓW W ROKU 2022

WÓJT GMINY MYKANÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
I SPORTU W SOŁECTWACH GMINY MYKANÓW W ROKU 2022.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr 273/XXXV/2021 Rady Gminy Mykanów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Rodzaje zadań:

W ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej w sołectwach Gminy Mykanów w 2022 roku realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

1. Prowadzenie zajęć treningowych mających na celu przygotowanie zawodników
do rywalizacji w rozgrywkach w różnych dyscyplinach sportowych, uczestniczenie
w rozgrywkach sportowych i zawodach,

2. Popularyzacja różnych dyscyplin sportowych poprzez organizację imprez sportowych
i rekreacyjnych,

3. Propagowanie wśród dzieci, młodzieży oraz starszych aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Środki przeznaczone na realizację powyższych zadań stanowią łączną kwotę w wysokości

190 000,00 zł .

 1. Zasady przyznawania dotacji.

1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana.

3. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

 1. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku. Dotacja zostanie udzielona
  w formie wsparcia. Oferent powinien się wykazać,
  co najmniej 5 % wkładem własnym.

 2. Z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty, które:

– są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i są niezbędne dla jego realizacji;

– są uwzględnione w budżecie projektu;

– są racjonalnie skalkulowane na podstawie oceny rynkowej;

– odzwierciedlają koszty rzeczywiste.

Koszty pokrywane z dotacji:

 1. koszty bezpośrednie:

 • zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprezy;

 • zakup niezbędnego sprzętu sportowego,

 • stroje sportowe, obuwie,

 • zakup nagród rzeczowych, dyplomy, puchary

 • transport na zawody, zgrupowania i imprezy sportowe ( w tym ewentualnie zakup paliwa niezbędnego do realizacji zadania),

 • noclegi podczas wyjazdów na zawody i zgrupowania sportowe;

 • opłaty sędziowskie;

 • wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

 • wynagrodzenia trenerów/ instruktorów;

 • obsługa medyczna;

 • obsługa techniczna;

 • opłaty związane z udziałem w rozgrywkach zorganizowanych;

 • zakup niezbędnych materiałów i usług, między innymi środki i artykuły do utrzymania terenu i bazy sportowej: paliwa ( do kosiarek), woda, napoje, odżywki, środki chemiczne, wapno, środki doraźnej pomocy medycznej;

 • usługi poligraficzne;

 1. koszty pośrednie ( do 30% wartości udzielonej dotacji ogółem):

 • wyżywienie podczas wyjazdów na zawody i zgrupowania sportowe;

 • wyżywienie podczas organizowanych imprez sportowych;

 • obsługa księgowa i organizacyjno- administracyjna;

 • opłaty pocztowe, skarbowe, administracyjne, bankowe itp.

 • zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych;

 • zakup części, naprawa;

 • ubezpieczenie.

 1. Termin składania ofert.

 1. Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Mykanów, (niski parter) w terminie do 2 marca 2022 r. włącznie, do godz. 15.00. W przypadku wysłania ofert pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Mykanów.

 2. Do oferty należy dołączyć:

 1. wydruk wypisu z KRS lub kserokopię dokumentu poświadczającego wpis do rejestru lub ewidencji,

 2. wyciąg ze statutu dotyczący zapisów działań statutowych w zakresie sportu i kultury fizycznej o ile nie wynika to z wypisu KRS lub ewidencji,

 3. kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).

 2. Oferta winna zostać złożona w formie papierowej, pisana komputerowo lub czytelnie ręcznie i podpisana przez osobę/y/ uprawnioną/e/.

 3. Kserokopie dokumentów załączone do oferty winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ofert.

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 16 marca 2022 roku.

 2. Złożone oferty będą opiniowane przez komisję konkursowa, powołaną przez Wójta Gminy Mykanów w drodze zarządzenia.

 3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele wójta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione z art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

 4. Przy rozpatrywaniu ofert brane będzie pod uwagę:

 1. ocena formalna;

 2. ocena merytoryczna wartości projektu i jego zgodność z celami zadania;

 3. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,

 4. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

 5. ocena poprawnej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie;

 6. uwzględnienie planowanego przez podmiot wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;

 7. uwzględnienie analiz i ocen realizacji zleconych zadań w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 8. oceni działalność w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem działań na terenie Gminy Mykanów w roku 2021.

 9. oceni ilość drużyn i osób zgłoszonych do rozgrywek sportowych na szczeblu ponad gminnym

 1. Oferty niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Mykanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mykanów, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Mykanów.

 1. Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Mykanów w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

 1. W roku 2021 Gmina Mykanów na realizację zadania w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach Gminy Mykanów wydatkowała kwotę w wysokości

189 500 zł.

 1. W roku bieżącym Gmina Mykanów nie realizowała żądnego zadania.

 1. Postanowienia końcowe:

 1. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Aneta Gradzik pok. nr 14 budynek A Urzędu Gminy Mykanów, tel. (34) 3288019, wew. 26. e-mail: a.gradzik@mykanow.pl

 2. Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania znajduje się w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2018 poz. 2057) i są dostępne na stronie internetowej www.mykanow.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Dariusz Pomada Wójt Gminy Mykanów

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Zarządzenie 17_2022

Data opublikowania: 14:10, 8 lutego 2022

Kategorie: Aktualności