Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych aktów prawa lokalnego w zakresie gospodarki odpadami

Informacja o konsultacjach  społecznych przeprowadzonych w dniach od 10  do 21 grudnia 2012r. dotyczących projektów pięciu uchwał  w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mykanów.  Wójt Gminy informuje, że w wyniku konsultacji

w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie  uwagi .

 

Pierwsza  dotyczyła zmiany numeracji w jednym z  paragrafów   projektu uchwały określenia szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uwaga została uwzględniona.

Druga dotyczyła spostrzeżeń i uwag dotyczących nowego sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uwaga nie dotyczyła kwestii merytorycznych projektów i pozostała bez rozpoznania.

Nie wpłynęły żadne uwagi dotycząc projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mykanów. Projekt regulaminu został przekazany pod obrady Rady Gminy Mykanów na sesję Rady Gminy Mykanów w dniu 28 grudnia 2012r.

W związku z projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  pozostałe projekty uchwał zostaną  ponownie skierowane do konsultacji społecznych

Data opublikowania: 12:45, 4 stycznia 2013

Kategorie: Aktualności