Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

O g ł o s z e n i e

o wyborze najkorzystniejszej oferty , wykluczeniach oraz ofertach odrzuconych

 

Mykanów, dnia 03.06.2014r.

 

Nr GKZ.271.16.2014

Na podstawie art.92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz.U. z 2013r.poz.907 z późn.zm.)   Gmina Mykanów  informuje, że w wyniku dokonanego badania i oceny ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie  przetargu  nieograniczonego dotyczącego wykonanie adaptacji budynku komunalnego w Borownie na pawilon wystawienniczy  dokonano wyboru   najkorzystniejszej oferty:

 

W postępowaniu złożono 9 ofert ,w tym 3 zostały odrzucone .

1.  Jako najkorzystniejsza  została wybrana oferta nr 3  firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlane

„MAX-DOM” Krzysztof Sołtys

Bartkowice ul. Świerczewskiego 8

42-270 Kłomnice

cena   214 942,22 brutto

Oferta nie podlegająca odrzuceniu z najniższą ceną . Otrzymała 100 punktów. Jedynym kryterium oceny jest cena.

2.  Pozostałe oferty otrzymały następującą ocenę:

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Nr oferty

Liczba pktów  za kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Usługi Murarskie Henryk Tasarz; ul. Dębowa 53, 42-120 Miedźno

 

1

Wykonawca  wykluczony, oferta odrzucona

2

Zakład Produkcyjno Handlowo-Usługowy „ROMEX” Anna Romańska; Zrębice Pierwsze ul. Głowna 12b 42-256 Olsztyn

2

62,35

62,35

3

Firma Remontowo-Budowlana „BUD-POL” Zdzisław Paruzel 42-290 Blachownia ul. Wczasowa 22/8

4

73,15

73,15

4

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „STEBUD” Stefan Pustelnik; Lusławice 70 , 42-253 Janów

5

70,09

70,09

5

PHU „REG-POL” Włodzimierz Wisłocki , 42-200 Częstochowa ul. G. Bacewicz 7 m 36

6

Oferta odrzucona

6

Zakład Usług Budowlanych Krzysztof Kluska; 98-332 Rząśnia ul. Mickiewicza 2/4

7

66,10

66,10

7

„STB” sp. z o.o. ul. Bór 151 C; 42-200 Częstochowa

8

84,29

84,29

8

P.P.H.U. BUD-MAX Cykarzew Północny ul. Ogrodowa 54;

42-231 Cykarzew

9

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

           

 

III.   Uzasadnienie wykluczenia Wykonawców i odrzucenia  ofert

Poniżej podaję uzasadnienie  wykluczenia   i odrzucenia oferty:

a) Oferta nr 1   Usługi Murarskie Henryk Tasarz; ul. Dębowa 53, 42-120 Miedźno

            Wykonawca wykluczony  na podstawie art.24 ust.2 pkt.4 ustawy PZP – Wykonawca nie złożył  dokumentów potwierdzający spełnienie warunku doświadczenia ,warunku dysponowania odpowiednią kadrą oraz nie złożył oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej albo informacji , że nie należy do żadnej grupy. Wykonawca nie był wzywany do uzupełnienia , ponieważ oferta i tak podlegała odrzuceniu ( treść oferty niezgodna z siwz – brak  harmonogramu rzeczowo-finansowego).  Oferta została odrzucona  zgodnie z art.24 ust. 4 i  art.89 ust.1 pkt 2 i  5 ustawy Pzp .

 

b) Oferta nr 6   PHU „REG-POL” Włodzimierz Wisłocki , 42-200 Częstochowa ul. G. Bacewicz 7 m 36   oferta podlega  odrzuceniu jako że  treść oferty jest  niezgodna z siwz – załączony harmonogram rzeczowo-finansowy  nie został poprawnie wypełniony.).  Podstawa odrzucenia   art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

 

c)  Oferta nr 9   P.P.H.U. BUD-MAX Cykarzew Północny ul. Ogrodowa 54;

42-231 Cykarzew      Wykonawca wykluczony  na podstawie art.24 ust.2 pkt.4 ustawy PZP – Wykonawca nie złożył  dokumentów potwierdzający spełnienie warunku doświadczenia ,warunku dysponowania odpowiednią kadrą . Wykonawca nie był wzywany do uzupełnienia , ponieważ oferta i tak podlegała odrzuceniu , ponieważ  treść oferty jest  niezgodna z siwz – brak  harmonogramu rzeczowo-finansowego).  Oferta została odrzucona  zgodnie z  art. 24 ust.4 i  art.89 ust.1 pkt 2 i  5 ustawy Pzp.

 

IV. Umowa  w sprawie zamówienia publicznego zostanie   podpisana zgodnie z art. 94 ust. 1

pkt. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych. — umowa zostanie podpisana po upływie 5 dni od daty przesłania  ogłoszenia do Wykonawców ( faksem lub pocztą elektroniczną).

 

 Niniejsze ogłoszenie   zostało opublikowane na stronie internetowej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie.

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie  z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.)-

dział VI „Środki ochrony prawnej.”.

Wysłano do Wykonawców, którzy złożyli oferty.

                                                                                          Wójt Gminy                 

 

Krzysztof Smela                    

Data opublikowania: 09:33, 5 czerwca 2014

Kategorie: Aktualności