Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Mykanów 18-04-2012

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zmianami oraz Uchwały Nr 40/IV/2011. Rady Gminy Mykanów z dnia 22.11.2011r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012;

 

WÓJT GMINY MYKANÓW

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 p.n. „Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowno.”.

 

 

I. Rodzaje zadań.

– wykonanie remontu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowno

II. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania.

Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania stanowią kwotę łączną 7263,68zł

III. Zasady przekazania dotacji.

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873z późn. zm.), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012 roku.

Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

V. Termin składania ofert.

Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Mykanów,
w terminie do 8 maja 2012 roku włącznie, do godz. 1500, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą podmiotu oraz dopiskiem: Oferta na realizację zadania publicznego

p. n „Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowno.”

Do oferty należy dołączyć aktualny wypis z KRS.

 

 

 

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

Publicznego otwarcia ofert w dniu 10 maja 2012 r. o godzinie 800 dokona Wójt w obecności Zespołu Doradczo – Opiniodawczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Mykanów.

Wójt wraz z zespołem Doradczo – Opiniodawczym przy rozpatrywaniu ofert:

  1. ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową ,
  1. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadnia, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  2. uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  3. oceni zakres wkładu środków z dotacji w odniesieniu do pozyskanych źródeł zewnętrznych  oraz wkładu pracy własnej.
  4. Oceni dotychczasowe doświadczenie organizacji we współpracy z samorządami lokalnymi

VII. Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Mykanów w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2011 Gmina Mykanów nie realizowała zadań tego rodzaju.
W roku bieżącym nie było realizowane zadanie tego samego rodzaju.  W roku bieżącym udzielono dotacji organizacjom pozarządowym, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy na kwotę łączną 136 tys. złotych.

 

Zestaw dokumentów należy pobrać ze strony internetowej Gminy Mykanów www.mykanow.pl – zakładka dla interesanta/ referat organizacyjny

 

 

Wójt Gminy Mykanów

Krzysztof Smela

Data opublikowania: 07:39, 20 kwietnia 2012

Kategorie: Aktualności