Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

WÓJT GMINY MYKANÓW

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Mykanów

w Sołectwach Gminy Mykanów.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zmianami oraz Uchwały Nr 180/XVII/2012 Rady Gminy Mykanów z dnia 30.11.2012r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2013;

I. Rodzaje zadań.

– szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z Gminy Mykanów, mające na celu doskonalenie ich uzdolnień sprawności fizycznej,

– organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy,

– udział zorganizowanych drużyn w rozgrywkach sportowych o zasięgu ponadgminnym

II. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania.

Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania stanowią kwotę łączną 80000zł

III. Zasady przekazania dotacji.

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873z późn. zm.), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013 roku.

Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

V. Termin składania ofert.

Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Mykanów,
w terminie do 31 stycznia 2013 roku włącznie, do godz. 1500, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą podmiotu oraz dopiskiem: Oferta na realizację zadania publicznego

p. n „Rozwój sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Mykanów”

Do oferty należy dołączyć kserokopię aktualny wypis z KRS lub ewidencji klubów sportowych w Starostwie Powiatowym. Wypis ma odzwierciedlać faktyczny stan władz stowarzyszenia. Nie jest istotna data wydania wypisu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

Publicznego otwarcia ofert w dniu 1 lutego 2013 r. o godzinie 800 dokona Wójt w obecności Zespołu Doradczo – Opiniodawczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Mykanów.

Wójt wraz z zespołem Doradczo – Opiniodawczym przy rozpatrywaniu ofert:

  1. ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową ,
  1. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadnia, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  2. uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  3. oceni działalność w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem działań na terenie Gminy Mykanów w roku 2012.
  4. oceni ilość drużyn i osób zgłoszonych do rozgrywek sportowych na szczeblu ponadgminnym

VII. Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Mykanów w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2012 Gmina Mykanów realizowała zadanie p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Mykanów w Sołectwach Mykanów, Borowno, Czarny Las, Lubojna, Cykarzew Północny”, Wierzchowisko przeznaczając na ten cel kwotę 60 000zł.
W roku bieżącym nie było realizowane zadanie tego samego rodzaju i nie udzielano żadnych dotacji podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy.

 

Zestaw dokumentów należy pobrać ze strony internetowej Gminy Mykanów www.mykanow.pl – zakładka dla interesanta

 

Wójt Gminy Mykanów

Krzysztof Smela

Data opublikowania: 08:54, 7 stycznia 2013

Kategorie: Aktualności