Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zmianami oraz Uchwały Nr 279/XXVII/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 13.11.2013r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2014 – Wójt Gminy Mykanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pod tytułem:„Rozwój sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Mykanów w Sołectwach Gminy Mykanów”

Data opublikowania: 06:37, 13 czerwca 2014

Kategorie: Aktualności